Menu Download Kolofon

PLANSTRATEGI 2015

Udgivet af Odense Kommune, april 2015
Layout og web: Stupid Studio

ILLUSTRATIONER OG FOTOS

Odense Kommune, Stupid Studio, Hans Kristian Hannibal-Bach, Kirstine Mengel, Bo Jessen, Oliver Gram og Nils Lund Pedersen.

NY ODENSE

En konkurrence-
dygtig storby

STRATEGISK MÅLSÆTNING

I storbyen Odense tager vi ansvar som særlig vækstmotor for Region Syddanmark og Byregion Fyn. Det betyder, at vi vil tiltrække flere virksomheder, arbejdspladser, investeringer og talenter ved at udvikle vores styrkepositioner- og potentialer og ved at styrke vores internationale profil. Vi sætter politiske og forpligtende mål for at udvikle en konkurrencedygtig byregion med storbyen Odense som omdrejningspunkt gennem samarbejder og partnerskaber. Ansvaret som vækstmotor betyder også, at væksten skal ske på både et økonomisk, socialt og miljømæssigt bæredygtigt grundlag.

Disse bærende principper er særligt vigtige for skabelsen af en konkurrencedygtig storby

icons_groenomstillingGrøn omstilling
icons_samarbejdeSamarbejde
icons_kritiskmasseKritisk masse
icons_maalbar_effekterMålbare effekter

Urbanisering er en global tendens, der nu for alvor ved at slå igennem i Danmark, hvor Odense sammen med København, Aarhus og Aalborg oplever størst befolkningstilvækst. Og udviklingen i Danmark er nu meget markant. Hvert år i perioden fra 2011-2015 har de fire storbyer i gennemsnit opsuget cirka 85 % af befolkningstilvæksten i Danmark. Samtidig skabes 30 % af den samlede danske bruttoværditilvækst i de samme fire byer – en andel der er stigende.

Nedenfor ses den procentvise udvikling i befolkningstallet i de fire store kommuner og i hele landet:

4_procentvisudvikling_indbyggertal

Det betyder, at Odense sammen med de andre storbyer har et stigende ansvar for at drive den nationale vækst, og at Odense får et større ansvar som vækstmotor på Fyn, fordi vi funktionelt er tæt forbundet med de øvrige fynske kommuner. Og som den eneste storby i Region Syddanmark spiller Odense en helt særlig rolle for væksten og udviklingen i regionen.

Den stærke urbanisering og centralisering af væksten skaber samtidig en skarp konkurrence mellem byerne i forhold til at tiltrække og fastholde virksomheder, arbejdspladser, talenter og investeringer. Selvom Odense oplever vækst på nogle parametre, er den samlet set ikke nær så høj som i København og Aarhus. Odense taber især terræn til de andre storbyer på den private jobskabelse og udviklingen i videnstunge brancher, og vi er også udfordret på indkomst- og uddannelsesniveau og ledighed. Samtidig har der dog være en positiv produktivitetsudvikling i Odense over de senere år, som kan ses i nedenstående graf:

København inkl. Frederiksberg
Aarhus
Odense
Hele landet
Aalborg

Derfor er det afgørende, at vi gør Odense langt mere konkurrencedygtig i forhold til at tiltrække vækst. Det gør vi ved at tage udgangspunkt i de særlige erhvervsmæssige styrkepositioner- og potentialer Odense har, og i det talent, der skal til at udvikle dem. Vi gør det også ved at skabe attraktive udviklingsvilkår for byens virksomheder, uddannelses- og vidensinstitutioner og arbejdskraft.

Vi kan ikke løfte opgaven med at gøre Odense til en konkurrencedygtig storby alene. Derfor indgår vi i en række forpligtende samarbejder og partnerskaber med offentlige og private aktører om at fremme væksten i Odense. En økonomisk vækst og udvikling, der skal ske på et miljømæssigt og socialt bæredygtigt grundlag.

Underafsnit I

Byregionale samarbejder gør Odense stærkere og mere synlig

Strategisk samarbejde med andre byer og byregioner er et vigtigt redskab til at styrke Odenses konkurrenceevne og skabe bedre rammebetingelser for vores udvikling, fordi det kan gøre os stærkere og give os større synlighed og handlekraft. Vi indgår allerede i en række samarbejder på nationalt, regionalt og lokalt niveau, men vil løbende afsøge nye muligheder, som eksempelvis at indgå et tættere samarbejde med Greater Copenhagen-regionen og koble os op på den vækst, der er i hovedstadsområdet.

Odense Kommune samarbejder med de øvrige byer i 6-by samarbejdet for at øge det landspolitiske fokus på de store danske byregioners betydning for den dansk vækst og konkurrenceevne. Konkret vil vi lægge yderligere pres på den danske regering i forhold til at udarbejde en national strategi for byregioner, der anerkender byregionernes betydning for den danske økonomi, og indeholder konkrete initiativer til hvordan regeringen vil understøtte udviklingen af de store danske byregioner, og sikre udvikling i byregionerne gennem understøttelse af deres særlige styrker.

Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum er ligeledes vigtige samarbejdspartnere i forhold udviklingen af Odenses særlige erhvervsmæssige styrker og potentialer med særligt fokus på sundheds- og velfærdsinnovation og oplevelseserhverv. Vi vil derfor arbejde for, at Odenses rolle som vækstmotor får en særlig plads – og understøttes gennem konkrete handlinger – i den kommende regionale vækst- og udviklingsstrategi. Odense Kommune indgår ligeledes sammen med Region Syddanmark og andre kommuner og regioner i samarbejdet Jyllandskorridoren om at skabe en stærk vækstkorridor mellem Vestdanmark og Tyskland.

Odense indgår i en funktionel byregion med de øvrige fynske kommuner. En byregion, hvor vi lever og arbejder på kryds og tværs af Fyn. Samtidig har vi som fynboer meget tilfælles med hinanden som eksempelvis kultur, sprog, historie – og ikke mindst vores udfordringer med at skabe vækst og velstand. Det er udfordringer, der løftes bedst i et samarbejde mellem kommunerne.

Et af de samarbejder, er Udvikling Fyn, der er et stærkt og nødvendigt erhvervsstrategisk fundament for samarbejdet på Fyn om at skabe vækst og arbejdspladser inden for de seks forretningsområder, der udgør særlige styrkepositioner- eller potentialer for Odense og Fyn: Food og Foodtech, Maritime erhverv, Oplevelsesøkonomi, Bygge og anlæg, Cleantech og IT, Robot og Automation. Forretningsområder, der hænger godt sammen med Odense Kommunes vækstpolitik, og som også kan genfindes i Syddansk Vækstforums tre fokusområder: Sundheds- og velfærdsinnovation, bæredygtig energi og oplevelseserhverv.

Vores rolle som fynsk vækstmotor forpligter. Det er i særlig grad Odense, der skal satse mere, investere mere, trække et tungere læs – og lægge mere arbejde i at skabe udviklingen end de øvrige kommuner i den fynske byregion. For at det kan lykkes, kræver det en omgivende stærk og velfungerende byregion, som understøtter Odenses rolle som storby, og som tilbyder nogle af de bosætnings- og oplevelsesmuligheder, vi ikke har i storbyen Odense. Derfor tillægger vi også vores samarbejde i Byregion Fyn stor værdi, og ser Strategi Fyn 2014-2017 som et solidt politisk fundament for det byregionale samarbejde.

Underafsnit II

Partnerskaber og styrkepositioner sætter skub i Odenses vækst

Vækst sammen

Odense har tabt mange private arbejdspladser i forbindelse med krisen. Men hvor de andre storbyer har genvundet de tabte arbejdspladser, går det langsommere i Odense. Der er derfor behov for særlige indsatser, der kan være med til at øge jobskabelsen og dermed gøre det lettere og mere attraktivt at fastholde og tiltrække borgere til storbyen Odense. Nedenfor kan man se udviklingen i antal arbejdspladser i de fire store byer og hele landet:

Vækstpolitikken ”Vækst sammen” sætter den overordnede ramme for, hvordan vi sikrer vækst og udvikling: Vi skal skabe højere produktivitet i vores virksomheder, så de forbedrer deres konkurrenceevne, får større indtjening og skaber øget beskæftigelse. Vi skal skabe flere private arbejdspladser, samtidig med at vi sikrer, at de industriarbejdspladser, vi har tabt, bliver erstattet af nye videnjobs eller højproduktive produktionsjobs. Odenses borgere skal have en højere indkomst. Det skal de blandt andet fordi det kan omsættes til mere vækst og øget velfærd. Endelig skal vi skabe mere positiv opmærksomhed og synlighed omkring Odense, fordi det også er et væsentligt parameter for at skabe vækst.

I grafen nedenfor, der viser udviklingen i gennemsnitsindkomsten i de fire store byer og i hele landet, kan man se hvorfor der er behov for at øge gennemsnitsindkomsten i Odense:

Hele landet
Aarhus
Aalborg
København
Odense

Vi har i Odense Byråd afsat 100 mio. kr. årligt fra 2014-2017 til at udmønte vækstpolitikken. Målet er, at vi frem mod 2020 skal skabe 10.000 nye private arbejdspladser, øge produktiviteten og realindkomsten med 2 %, samt skabe øget bystolthed og positiv synlighed i omverdenen. Etableringen af vækstpartnerskabet Odense & Co med Odenses erhvervsliv, arbejdsmarkedets parter og videns- og uddannelsesinstitutionerne er et helt centralt omdrejningspunkt for at omsætte vækstpolitikkens fem spor; “Samarbejde”, “Viden”, “Oplevelser”, “Byudvikling” og “Tiltrækning” til konkret vækst. Vækstpartnerskabets rolle er at rådgive, vejlede og anbefale Odense Byråd i anvendelsen af kommunens vækstmidler.

Udnyttelse af de odenseanske styrkepositioner og potentialer øger Odenses konkurrencedygtighed:

For at øge Odenses konkurrencedygtighed, tager vi udgangspunkt i at udvikle det, som vi allerede er særligt gode til, eller som vi har potentialerne til at blive gode til.

Flere af de styrkepositioner og potentialer, som er forretningsområder i Syddansk Vækstforum – Sundheds- og velfærdsinnovation, Energi og Oplevelseserhverv – og Udvikling Fyn – Food og Foodtech, Maritime erhverv, Oplevelsesøkonomi, Bygge og anlæg, Cleantech og IT, Robot og Automation, er koncentreret i og omkring Odense. Et eksempel er et af vores helt centrale styrkepotentialer: Klyngen af robot-, sundheds- og velfærdsteknologiske virksomheder, der er koncentreret omkring Cortex Park. Det potentiale understøtter Odense Kommune blandt andet med Center for Velfærdsteknologi, som er en fælles indgang til kommunen for velfærdsteknologiske virksomheder, der ønsker at samarbejde med os, ligesom vi har etableret samarbejdet CoLab Odense med Syddansk Sundhedsinnovation, OUH og andre parter om en koordineret indgang for virksomheder til hele sundhedssektoren.

Andre eksempler er Odense Havn og HCA Airport. Odense Havn flyttede med købet af Lindø Industripark op i top tre blandt de danske havne. Lindø-området står allerede stærkt som maritim klynge med flere industrivirksomheder inden for offshore og marine og området er under kraftig udvikling. Odense indre havn er også i udvikling, og i samarbejde med Odense Kommune er en ny helhedsplan på vej, der giver mulighed for videreudvikling af byhavnen som attraktivt og rekreativt kraftcenter i Odense bymidte. HCA Airport er i gang med at udvikle lufthavnen, både i forhold til forøgelse af kunder og afgange, og med at udnytte eksisterende faciliteter til møder, konferencer, events, foredrag, udstillinger m.m. Samtidig er målet med at udvikle HCA Airport til det førende europæiske testcenter for anvendelse af ubemandede luftfartøjer godt på vej til at blive realiseret.

Vi skal udnytte, at Odense har en stærk og videntung offentlig sektor, bl.a. med kommunen, SDU og OUH, kombineret med den ekspertise inden for sundheds- og velfærdsteknologi, der er lokaliseret i Odense, herunder MedCom, Welfare Tech, Center for Robotteknologi og Health Care Denmark. Det kan være med til at styrke den odenseanske og fynske private sektor, hvis det offentlige stiller viden og ekspertise til rådighed, og hvis den offentlige sektor stilles til rådighed som professionel testfacilitet. Dermed har Odense et meget stærkt institutionelt set-up, som skal bruges til både at tiltrække flere institutioner, og ikke mindst virksomheder og talenter.

Samtidig skal vi naturligvis udnytte den store bygge- og anlægsaktivitet, som investeringerne i Odenses fysiske udvikling udløser over de næste år, til at skabe nye lokale jobs i bygge- og anlægsbranchen og udvikle den til en styrkeposition. Det betyder, at branchen skal opgraderes, så den er klar til at få del i de kommende bygge- og anlægsaktiviteter. Den eksisterende arbejdsstyrke skal opkvalificeres og flere unge og ledige skal uddannes inden for branchen. Bygge- og anlægsaktiviteterne skal også bruges til innovation, udvikling og afprøvning af nye teknologiske og bæredygtige bygge- og anlægsløsninger, der kan være med til at gøre den lokale bygge- og anlægsbranche stærk og efterspurgt.

Odense er allerede en oplevelses- og konferenceby med stærke brands som H. C. Andersen og Carl Nielsen samt større festivaler, konferenceaktiviteter og kulturarrangementer, der tiltrækker mange besøgende og turister. Men vi skal udnytte vores potentialer for både kultur- og erhvervsturisme meget mere, end vi gør i dag. Det skal vi gøre ved at udnytte vores centrale beliggenhed og vores brands endnu mere til at skabe øget national og international synlighed omkring Odense gennem markante events, fordi det giver Odense en stærkere profil udad til og fordi det både kan tiltrække flere turister og tiltrække og fastholde virksomheder og borgere.

Når man kommer til Odense, skal det være tydeligt, hvad vi er særligt gode til. Derfor vil vi arbejde på at gøre vores styrkepositioner- og potentialer inden for eksempelvis robot- og velfærdsteknologi synlige i byen, ved at bruge byrummene som levende testlaboratorium. Det kan f.eks. være ved at bruge teknologierne i byrummet til at understøtte borgernes mobilitet, som interaktive tilbud og oplevelser til turister eller som eksperimentarium for afprøvning af nye teknologier.

Gode rammebetingelser skal tiltrække flere virksomheder og arbejdspladser

Vi gør allerede meget som kommune for at tiltrække flere virksomheder og arbejdspladser. Dækningsafgifterne sænkes løbende, byggesagsgebyret for både virksomheder og private er fjernet, og Erhvervskontakten er oprettet for at hjælpe virksomhederne hurtigt og målrettet igennem et forløb, hvad enten det drejer sig om at flytte til Odense, finde en ny byggegrund, rekruttere nye medarbejdere eller om at udvikle en ny forretningsidé.

Samtidig vil vi også understøtte udviklingen af Odenses særlige styrkepositioner- og potentialer ved at sikre, at de optimale fysiske rammebetingelser for virksomhederne er til stede – eksempelvis i form af de rigtige placerings- og anvendelsesmuligheder, at der er mulighed for klyngedannelser, og at der er gode fysiske og digitale infrastrukturforbindelser.

Underafsnit III

Talenterne er Odenses fremtid

Odense skal være Danmarks bedste studieby

Med en befolkning, hvor næsten halvdelen er under 35 år og med ca. 40.000 studerende – hvoraf de ca. 25.000 er på videregående uddannelser – er Odense en ung studieby. Det er et af Odenses største og vigtigste udviklingspotentialer. Som beskrevet i temaafsnittet “Ny Odense: En levende storby med stærke fællesskaber”, sætter de unge ikke kun deres aftryk på byen ved at skabe liv og stemning gennem deres tilstedeværelse og sociale engagement. De er fremtidens odenseanere, som skal være med til at skærpe vores konkurrencedygtighed. Derfor arbejder vi hele tiden for at gøre Odense til en endnu mere attraktiv studieby. Det skal inspirere de unge odenseanere til i højere grad at uddanne sig, end de gør i dag. Og det skal få både dem og det store antal af studerende, der hvert år flytter til Odense, til at blive i byen efter endt uddannelse og bidrage med deres viden og talent til at skabe vækst og udvikling.

I grafen nedenfor, der viser befolkningsudviklingen fordelt på aldersgrupper, kan man se den store stigning i antallet af unge i byen:

0-6 år
7-16 år
17-24 år
25-39 år
40-64 år
65-79 år
80+ år

Vi skal sikre, at der skabes flere studierelevante jobs i Odense til de studerende, så de på denne måde kan få en tidlig tilknytning til både erhvervsliv og til Odense. Studiejobs kan også være med til at stimulere erhvervslivet, ved at der skabes en tættere kobling mellem den nye viden fra uddannelsesinstitutionerne og den praktiske udførsel i virksomhederne. Det er vores ambition, at flere studerende fra de videregående uddannelser skal ansættes i studiejob og praktikstillinger i Odense Kommune. Der er forskellige initiativer i gang for at skabe flere studiejobs i Odense og på Fyn, blandt andet det syddanske initiativ ”Stars” – Studiejob Til Alle i Region Syddanmark, og SDU Erhverv, som Odense Kommune har indgået samarbejde med.

I det strategiske samarbejde Uddannelseskontaktforum, samarbejder vi med Erhvervsakademiet Lillebælt, University College Lillebælt og Syddansk Universitet om at koordinere det overordnede og strategiske arbejde med at gøre Odense til Danmarks bedste studieby. Konkret samarbejder vi om fælles markedsføring af Studiebyen Odense, fælles arrangementer og Odense som talenternes by, med fokus på blandt andet entreprenørskab og innovation. Samtidig arbejdes der med en aktivering af studiebyen i byens urbane rum for at synliggøre Odense som en attraktiv storby for de studerende.

Talenterne udvikler vækstpotentialerne

Talentudvikling og iværksætteri spiller en væsentlig rolle i udviklingen af erhvervslivet og jobmarkedet, og i opbygningen af Odenses styrkepositioner- og potentialer, fordi det kan være med til at øge produktiviteten og øge antallet af især højvækstvirksomheder- og arbejdspladser. Det sætter vi fokus på i Talent- og Iværksætterstrategi 2015-2020, der er forankret i vækstpartnerskabet Odense og Co.

Vi vil motivere flere odenseanere til at dyrke deres iværksætterpotentiale og gå iværksættervejen. Det er en bred indsats, der både omfatter de kommende generationer af iværksættere, hele vejen fra grundskoleniveau til universitetsniveau, men også lønmodtagere og ledige, som har potentialet til at etablere en virksomhed.

Vi vil sikre, at både eksisterende og kommende iværksættere altid kan finde den nødvendige inspiration og kompetenceudvikling, så man kan komme fra den lille gode ide til et konkret forretningskoncept og videre til udvikling og vækst i den unge virksomhed. Det indebærer etablering og synliggørelse af særlige kraftcentre, hvor iværksætterne får mulighed for en kickstart i fællesskaber med et innovations- og forretningsorienteret fokus.

Vækstiværksættere er et særligt fokusområde, fordi de er vækstorienterede og har et stort markedspotentiale. De kan være med til at udvikle vores erhvervsmæssige styrkepositioner- og potentialer, særligt indenfor robot- og velfærdsteknologi. Derfor skal der skabes attraktive rammer for talenter inden for disse områder, så der kan skabes og tiltrækkes vækstiværksættere og udvikles egentlige klynger. Det kræver dels etablering af særlige talentprogrammer for de odenseanske studerende, der sætter fokus på, hvordan deres særlige viden kan skabe værdi for samfundet, dels en særlig indsats for tiltrækning af internationalt talent til Odense og målrettede tilbud til iværksættere med særligt stort vækstpotentiale.

Vi investerer i fremtidens generationer

Kvalitet i velfærdstilbuddene til børn og unge er noget af det, der kan tiltrække og fastholde familier i Odense, ligesom det kan være med til at udvikle fremtidens talenter allerede fra barndommen. Mange af Odenses unge drager til andre byer for at uddanne sig og stifte familie, og vi modtager som studieby mange unge udefra, der bor i byen i en periode og beriger dens liv, men flytter fra Odense efter endt uddannelse. Odense har potentiale til at fastholde flere af vores egne unge i uddannelse, i job og som bosiddende i byen, ligesom også flere af de studerende, der kommer udefra kan gøres så begejstrede for at være i Odense, at de slår sig ned og stifter familie i byen.

Det starter allerede i børnehøjde med den høje kvalitet i dagpleje, daginstitutioner og skoler, vi vil have, at alle møder. Det at spotte talent hos børn og unge er en del af det, der sikrer kvalitet og effekt. Det drejer sig både om det store, ekstraordinære talent – og om, at alle børn og unge får mulighed for at blive set og blive “den bedste udgave” af sig selv, ikke mindst børn i udsatte positioner.

Udviklingen af velfærden på børne- og ungeområdet tager afsæt i Ny virkelighed – Ny velfærd, og et centralt element i tilgangen er, at forældre, børn, familier, netværk, foreningsliv, lokalsamfund og virksomheder skal drages ind i et tættere samarbejde om at skabe hverdagens velfærd. Det er en tilgang, der appellerer til en stor del af nutidens forældre.

Derfor arbejder vi med en langsigtet udviklingsplan for området, der skal skabe sammenhæng i fremtidens velfærdsløsninger inden for læring, fysiske rammer, befolkningsudvikling, økonomi og byens transformation. Og derfor har Byrådet bl.a. også besluttet at udarbejde en langsigtet moderniserings- og renoveringsplan for dagtilbud og skoler, der skal lægge fundamentet til fremtidssikrede og inspirerende fysiske rammer, der fremmer læring, trivsel og sundhed.

Underafsnit IV

Odenses internationale profil skal styrkes

Tiltrækning af internationalt talent til Odense er en særlig vigtig del af Talent- og Iværksætterstrategien, fordi udenlandske medarbejdere styrker de odenseanske virksomheders konkurrenceevne og værdiskabelse på et globalt marked, og fordi den globale konkurrence stiller store krav til, at moderne virksomheder har internationalt udsyn og er omstillingsparate overfor skiftende markeder.

Vi vil styrke Odenses internationale profil, så vi kan hjælpe virksomhederne med at tiltrække specialiseret udenlandsk arbejdskraft. Det handler som udgangspunkt om, at Odense skal være en mere åben, tolerant og mangfoldig storby, som tager sig godt af alle sine besøgende og borgere, er rar og tryg at bo i, og er let at blive integreret i

Men der skal også helt konkrete handlinger til, der retter sig direkte mod de enkelte internationale virksomheder og talenter, som vi gerne vil tiltrække – og fastholde. Vi har derfor etableret et nyt initiativ for modtagelse og fastholdelse af højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft i Odense. Initiativet har til formål at gøre det lettere for byens virksomheder at tiltrække, modtage og fastholde international arbejdskraft og derigennem understøtte Odenses internationalisering og vækst. Initiativet har to spor: “Newcomer Service”, der giver tilflytterne en håndholdt modtagelse og hjælp til blandt andet boligsøgning, valg af dagtilbud/skole, fagforening, pension og forsikringer m.m., og “International Community”, der tilbyder blandt andet velkomstmøder, arrangementer om livet i Danmark, tilflytternetværk og lignende.

 

Vi har en mangfoldighedsstrategi, der skal understøtte udviklingen af en mere mangfoldig by og sikre, at vi udnytter de ressourcer, der er i de mange herboende udlændinge. Det betyder blandt andet, at vi skal styrke beskæftigelsen blandt de, der allerede bor her, og arbejde for at sikre, at nydanske iværksætteres overlevelsesrate stiger.

Vi vil dertil undersøge, hvor vidt vi kan styrke internationaliseringen igennem vores mange kommunikationskanaler i kommunen ved eksempelvis at udvide formidlingen på engelsk og andre sprog.

Underafsnit V

Vækst med omtanke

Selvom vi har et stærkt fokus på at skabe økonomisk vækst og udvikling, er vores opgave samtidig at sikre, at væksten former den storby, vi gerne vil have. Derfor skal vi også bygge storbyen på ordentlige vilkår – både i forhold til den miljømæssige og den sociale bæredygtighed.

Det gør vi blandt andet ved at efterspørge flere grønne og bæredygtige produkter gennem vores udbudspolitik og ved at stille krav om sociale klausuler og arbejdsklausuler i alle tjenesteydelses- og bygge- og anlægskontrakter, samt kædeansvar over for virksomheder, der anvender underentreprenører/-leverandører i kommunens udbud af opgaver til private leverandører. På samme måde arbejder vi også for at styrke de odenseanske firmaers samfundsansvar, eller såkaldte Corporate Social Responsibility (CSR). Et af eksemplerne på dette er Odenses rolle som Fair Trade By, som byens virksomheder og institutioner kan blive partnere i ved at anvende Fair Trade-produkter.

Vi gør en særlig indsats i samarbejde med byens virksomheder for at skabe beskæftigelse til nogle af de borgere, der har svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet, fordi det er et fælles ansvar, at vi får skabt en inkluderende og mangfoldig storby. Det gør vi blandt andet gennem projektet “Byg til Vækst””, der forbereder arbejdskraften til de store byggeprojekter i byen, og ved at sænke dækningsafgiften med et fast beløb for hver private fleks- og løntilskudsjob, der skabes i de odenseanske virksomheder. Samtidig har vi fokus på, at tilknytning til arbejdsmarkedet generelt har en positiv konsekvens for sundhedstilstanden.

Odense er en uddannelsesby. Derfor skal vi have fokus på alle unge som ressourcer, uanset deres forskellige forudsætninger for at bidrage til Odenses udvikling. Vi skal derfor have fokus på de unge, som ikke kan gennemføre en ordinær uddannelse, men som med ekstra hjælp kan få mulighed for at indtræde på arbejdsmarkedet. Dette skal bl.a. ske gennem Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) og Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU) som er trådt i kraft pr. august 2015.

Vi ser grøn omstilling og bæredygtighed som en mulighed for at skabe nye arbejdspladser i Odense. I de kommende år skal vi udvikle mange nye bæredygtige og grønne løsninger, når vi omdanner og fortætter vores by. Vi skal være innovative og udnytte, at vi kan bruge vores byudviklingsprojekter som laboratorium for bæredygtige løsninger, og derved tiltrække virksomheder og fremme iværksætteri, især inden for virksomheder, der beskæftiger sig med grønne erhvervsområder som affaldshåndtering, regn- og spildevandshåndtering, støjbekæmpelse, clean-tech, energiområdet og lignende.

Vi vil understøtte, at byens virksomheder i højere grad får en miljømæssig stærk profil. Det vil sige, at de har stort fokus på deres miljøpåvirkning, gør mere end lovgivningen kræver og kan opnå certificeringer efter ISO14001 eller EMAS.

Underafsnit VI

Handlinger og retninger

Besluttede handlinger og retninger:

 • Vi arbejder i regi af 6-bysamarbejdet for at få skærpet det landspolitiske fokus på de store byregioners betydning for den danske vækst. Konkret arbejder vi for, at regeringen udarbejder en national strategi for de fire store danske byregioner, der indeholder konkrete statslige tiltag til understøttelse af byregionerne (Bystrategisk Stab, BMF) (Opfylder effektmålene: Flere kommer i uddannelse og job, Der skabes flere arbejdspladser, Borgernes indkomst skal stige)
 • Vi samarbejder med kommunerne i Byregion Fyn om inden udgangen af 2017 at udmønte mål og handlinger i Strategi Fyn 2014-2017 (BMF, BKF) (Opfylder effektmålene: Odense har et sammenhængende trafiksystem med fokus på bæredygtige transportformer, Den kollektive trafik skal styrkes, Odense skal have et effektivt transportsystem, Flere kommer i uddannelse og job, Der skabes flere arbejdspladser, Borgernes indkomst skal stige, Fastholdelsen af uddannelsessøgende og færdiguddannede skal stige, Bæredygtig byudvikling, Odense er den legende by for alle, Øget positiv synlighed i omverdenen, Øget bystolthed)
 • Vi har etableret Vækstpartnerskabet Odense & Co, der arbejder med udmøntning af målene i vækstpolitikken ”Vækst sammen”. Konkret arbejdes der med bl.a. Talent- og Iværksætterstrategi, Eventstrategi, Turismestrategi og Center for Byggeri & Innovationer (Odense og Co, BMF) (Opfylder effektmålene: Flere kommer i uddannelse og job, Der skabes flere arbejdspladser, Borgernes indkomst skal stige, Fastholdelse af uddannelsessøgende og færdiguddannede skal stige, Odense er den legende by for alle, Øget bystolthed, Øget positiv synlighed i omverdenen, Odense skal være en levende storby)
 • Odense Kommune arbejder fortsat med tiltrækning af investeringer til Odenses store byudviklingsprojekter. En del af indsatsen vil omfatte deltagelse i den årlige internationale investorkonference MIPIM, og der arbejdes med branding og image i forhold til tiltrækning og fastholdelse af slutbrugere som en forudsætning for investeringer (Bystrategisk Stab, BMF) (Opfylder effektmålene: Bæredygtig byudvikling, Befolkningstætheden skal øges i bynære områder, Den fysiske tæthed skal øges i de bynære områder)
 • Vi udarbejder konkrete tiltag, der skal gøre Odense til Danmarks bedste studieby, eksempelvis med udvikling af talentmassen/iværksætteri og en fælles brandingstrategi for Studiebyen Odense sammen med parterne i Uddannelseskontaktforum (Bystrategisk Stab, Odense og Co, Strategi og Kommunikation, BMF) (Opfylder effektmålet: Fastholdelsen af uddannelsessøgende og færdiguddannede skal stige)
 • Vi har etableret et nyt initiativ for modtagelse og fastholdelse af højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft i Odense. Initiativet har to spor: Newcomer Service og International Community (BSF) (Opfylder effektmålet: Vi skal styrke internationalisering og mangfoldighed i storbyen Odense)
 • I “Byg til Vækst” samarbejder vi med erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og de øvrige fynske kommuner om at gøre erhvervsliv og arbejdskraft klar til de kommende investeringer i bygge- og anlægsprojekter i Odense og på Fyn, bl.a. gennem rekruttering af unge til byggefagene ved at få flere i gang med en erhvervsuddannelse, og omskoling/uddannelse af den fynske arbejdskraft på byggepladsen, mens der bygges (BSF) (Opfylder effektmålet: Flere kommer i uddannelse og job)
 • I “Industri i Vækst” samler vi partnere inden for industriområdet med det mål at sikre kvalificeret arbejdskraft til industrien. Partnerskabet arbejder for afdækning af branchens behov for arbejdskraft, målrettede uddannelser til specifikke områder inden for industrien, og etablering af emnebank målrettet industrien (BSF) (Opfylder effektmålet: Flere kommer i uddannelse og job)
 • BSU har vedtaget en Mangfoldighedsstrategi i et job- og vækstperspektiv, der udmønter sig i et virksomhedsspor, et dialogspor og et kommune-civilsamfundsspor:
  • Vi har oprettet et mangfoldighedscharter med pt. flere end 75 af Odenses virksomheder for at fokusere på mangfoldighed på arbejdspladsen som kilde til innovation, øget vækst og jobskabelse
  • Vi har også oprettet et mangfoldighedsråd med 11 udvalgte medlemmer fra civilsamfundet til at fremme nytænkning, kvalificere mangfoldighedsarbejdet samt rådgive politikere og forvaltning
  • Vi har formuleret mere end 20 konkrete mindre initiativer med udgangspunkt i BSF (BSF) (Opfylder effektmålet: Vi skal styrke internationalisering og mangfoldighed i storbyen Odense)
 • Igennem udmøntningen af Miljøpolitikken vil vi øge fokus på bæredygtige og innovative løsninger gennem fælles indsatser mellem kommunen, borgere, frivillige, foreninger, organisationer og erhvervslivet. Vi vil også øge fokus på at gøre den bæredygtige udvikling til en del af byens vækst (Bæredygtighedssekretariatet, BUF) (Opfylder effektmålet: Bæredygtig udvikling er et fælles ansvar)

På tværs af forvaltninger:

 • Vi sænker dækningsafgiften på erhvervsejendomme med 0.2 promillepoint hvert år, og samtidig sænkes afgiften med et fast beløb for hver private arbejdsplads og hvert private fleks- og løntilskudsjob, der skabes af virksomheder i Odense Kommune. Samtidig har vi afskaffet byggesagsgebyret for både virksomheder og borgere fra 2014. (Opfylder effektmålet: Der skabes flere arbejdspladser)
 • Vi har vedtaget, at der i forbindelse med kommunens udbud af opgaver til private leverandører skal udarbejdes sociale klausuler og arbejdsklausuler i alle tjenesteydelses- og bygge- og anlægskontrakter samt kædeansvar over for virksomheder, der anvender underentreprenører/-leverandører (Opfylder effektmålene: Flere kommer i uddannelse og job, Borgernes indkomst skal stige)

nye handlinger og retninger:

 • Som led i udviklingen af Odense til Smart City vil vi undersøge, hvordan vi i samarbejde med virksomheder og uddannelsesinstitutioner kan anvende byens rum som aktivt og levende testlaboratorium i forhold til at synliggøre vores styrkepositioner (f.eks. robot- og velfærdsteknologi). Vi vil samtidig tænke brugen af robot- og velfærdsteknologi ind i nye offentlige byggerier (BMF, BKF, ÆHF, BUF, BSF) (Opfylder effektmålet: Øget positiv synlighed i omverdenen)
 • Vi vil løbende styrke fokus på innovation og entreprenørskab i grundskolen, blandt andet i samarbejde med byens virksomheder, både som en integreret del af de almene fag og i form af særlige forløb og events (BUF) (Opfylder effektmålene: Der skal skabes flere arbejdspladser, Fastholdelsen af færdiguddannede og uddannelsessøgende skal stige)
 • Vi vil inden udarbejdelsen af næste planstrategi understøtte internationaliseringen ved at undersøge, hvordan vi gennem Odense Kommunes kommunikationskanaler kan formidle bedre på engelsk og andre sprog (BMF, BKF, ÆHF, BUF, BSF) (Opfylder effektmålet: Vi skal styrke internationalisering og mangfoldighed i storbyen Odense
 • Der igangsættes en undersøgelse af, hvordan der kan etableres et strategisk samarbejde mellem Odense Kommune og Københavns Kommune med henblik på at øge Odenses vækstpotentiale. Undersøgelsen skal belyse det konkrete indhold og den konkrete form på et sådant strategisk samarbejde (BMF) (Opfylder effektmålene: Flere kommer i uddannelse og job, Der skal skabes flere arbejdspladser, Borgernes indkomst skal stige, Fastholdelse af uddannelsessøgende og færdiguddannede skal stige, Øget produktivitet)

Fortsæt til næste afsnit