Menu Download Kolofon

PLANSTRATEGI 2015

Udgivet af Odense Kommune, april 2015
Layout og web: Stupid Studio

ILLUSTRATIONER OG FOTOS

Odense Kommune, Stupid Studio, Hans Kristian Hannibal-Bach, Kirstine Mengel, Bo Jessen, Oliver Gram og Nils Lund Pedersen.

NY ODENSE

En levende storby
med stærke fællesskaber

Strategisk Målsætning

Storbyen Odense skal være en levende, mangfoldig og oplevelsesrig storby, hvor vi dyrker de enkelte bydeles kvaliteter og samtidig fokuserer på at styrke storbylivet i bymidten. Det betyder, at vi i Ny Odense skal have plads til at leve livet i flere hastigheder, og at vi understøtter både de smalle og de inkluderende fællesskaber.

Disse bærende principper er særligt vigtige for skabelsen af “en levende storby med stærke fællesskaber”

icons_kritiskmasseKritisk masse
icons_kvalitetKvalitet
icons_samarbejdeSamarbejde
icons_maalbar_effekterMålbare effekter

Livet, der leves mellem husene, er ligeså vigtigt for udviklingen af Odense, som den fysiske udvikling af byen. Storbytransformationen bliver kun en succes, hvis Odense i takt med udviklingen af den tætte by og en endnu bedre infrastruktur også bliver en mere levende, mangfoldig og oplevelsesrig storby. En storby hvor der er plads til forskelligheder og hvor vi dyrker vores nære fællesskaber og vores fællesskab som odenseanere.

Vi fokuserer derfor på at skabe en sammenhængende storby, hvor alle bydele kan bidrage, og hvor vi prioriterer den sociale sammenhængskraft, når vi udvikler nye boligområder. I storbyen Odense tager vi os af hinanden og arbejder sammen om byens udvikling, fordi det er gennem vores fællesskaber, at vi fremmer borgernes sundhed og sikrer byens sociale sammenhængskraft og bæredygtige vækst.

Samtidig sætter vi spot på at udvikle storbylivet i den tætte by ved at styrke byens mangfoldighed og internationalisering, og ved at skabe en by i de unges billede, med mere byliv og flere store events. Storbyen Odense er den legende by, hvor vi prioriterer byens liv, fordi det gør Odense til en interessant storby, der er værd at besøge, bo i, fortælle om og være stolt af.

I dette afsnit beskriver vi, hvordan vi vil bruge transformationen af Odense til at skabe stærkere fællesskaber og social bæredygtighed, og hvordan vi vil skabe en mere levende og oplevelsesrig storby.

Underafsnit I

Fællesskaber i storbyen

Den sammenhængende storby

En af Odenses særlige styrker er de mange velfungerende forstæder med hver deres særegne identiteter, hvor det gode liv leves i institutioner, foreninger, sportsklubber og andre fællesskaber. Siden 2007 har vi arbejdet med at styrke lokalsamfundene uden for bymidten gennem forstadspuljen. Det vil vi understøtte og udvikle yderligere, for at gøre lokalsamfundene mere selvbærende, og give beboerne større indflydelse på udviklingen af deres lokalområde. Det gør vi blandt andet igennem oprettelsen af community centre (bydelshuse), som er en blanding af sundhedshuse, forsamlingshuse, kulturhuse og medborgerskabshuse. Formålet er at styrke det tværfaglige samarbejde på sundheds-, social- og kulturområdet og samspillet mellem kommune, foreninger og aktive borgere. Det første center åbner i Vollsmose i sommeren 2015, og der er planer om at etablere et community center i hver af Børn- og Ungeforvaltningens regioner. Fordi lokalområderne er forskellige, forsøger vi at understøtte forskellige fællesskaber. Vi tror på, der findes flere måder at fastholde og skabe nye fællesskaber på, og vil derfor arbejde for at styrke de enkelte bydeles særkender.

En anden måde hvorpå vi styrker udviklingen af lokalområderne, er gennem vores velfærdseksperimentarier i Bolbro og Dalum, hvor netværk og samarbejde mellem frivillige, erhvervsdrivende og kommunen dyrkes for at styrke initiativ, deltagelse, stolthed, sammenhold, fællesskaber, omsorg og engagement i områderne. Her samarbejdes der med lokalområderne om udviklingen af den kommunale service og de kommunale faciliteter, ligesom der arbejdes med principper som eksempelvis borgerbudgettering, hvor lokalområdernes beboere bestemmer, hvad særligt øremærkede midler skal sættes af til.

Mens forstadens lokalsamfund i dag er velfungerende, er der et særligt behov for at styrke storbyens liv og fællesskaber i den tætte by.

Vi vil skabe en tæt bykerne med et specialiseret og mangfoldigt udbud af kultur, oplevelser, butikker og restauranter, hvor der er plads til rå og upolerede indtryk, og hvor der både er rum til inkluderende fællesskaber på tværs af befolkningsgrupper og subkulturelle fællesskaber.

Den tætte, mangfoldige by skaber ikke alene mulighed for at møde mennesker, der er forskellige fra os selv, men giver også en særlig mulighed for at finde sammen med mennesker vi deler interesser med. Storbytransformationen skaber dermed et bedre grundlag for, at smalle subkulturer og interessefællesskaber kan overleve. Udviklingen af den tætte bys fordele og fællesskaber er en fordel for alle odenseanere, som altid skal have storbyens liv og muligheder inden for rækkevidde.

Vi er allerede i gang med at fortætte byen. Nedenfor kan man se hvordan befolkningstætheden er øget i Odense bymidte siden 2008:

Samlet set udgøres den odenseanske storby af hele byen: Den tætte by, de nære brokvarterer og byens forstæder. Vores byområder skal løfte forskellige opgaver og komplementere hinanden. Når vi i stigende grad begynder at se på vores bydele, som nogen der kan noget forskelligt, stiller det samtidig krav til byens mobilitet og infrastruktur, som skal sikre en mere sammenhængende by og styrke vores odenseanske fællesskab. Dette beskrives nærmere i afsnittet ”Ny Odense: En tilgængelig storby med bæredygtig mobilitet”.

Blandede boligkvarterer

Set over de sidste 20-30 år bor vi stadig mere socialt opdelt i Odense. Vi bor i højere grad sammen med mennesker, der ligner os selv i forhold til uddannelsesbaggrund, tilknytning til arbejdsmarkedet og indkomstniveau. Det gælder både i områder, hvor der bor mange ressourcestærke, såvel som i mere udsatte boligområder. Det er naturligt, at vi gerne vil bo sammen med folk, der ligner os selv, men udviklingen udfordrer byens sociale sammenhængskraft og den tillid, der er så afgørende for vores vækst, fordi det bliver sværere at skabe inkluderende fællesskaber, hvis vi ikke i dagligdagen møder mennesker, der er forskellige fra os selv. For beboere i de udsatte boligområder kan det betyde, at det bliver sværere at bryde med den sociale arv, at klare sig godt i sin uddannelse og at få et job. Nedenfor kan man se et kort, der viser den sociale opsplitning i Odense i forhold til indkomstniveau:

Geografisk indkomstfordeling, Odense 2011

1. Særlig høj indkomst
2. Meget høj indkomst
3. Høj indkomst
4. Over gennemsnittet
5. Under gennemsnittet
6. Lav indkomst
7. Meget lav indkomst
8. Særligt lav indkomst

Kilde: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Samtidig ved vi, at jo større efterspørgsel der er på nye boliger på grund af et stigende indbyggertal, desto større er risikoen for, at der skabes boligområder, med en bestemt slags boliger for en bestemt slags mennesker. Derfor vil vi arbejde for at udvikle blandede boligområder med forskellige boligtyper, boligstørrelser, prisniveauer og ejerformer i samarbejde med både den private boligsektor og de almene boligorganisationer. Det gælder for eksisterende boligområder, men i endnu højere grad i forhold til udviklingen af nye områder, herunder også bymidten. Samtidig vil vi placere og udvikle byrum og faciliteter, så de bliver brugt på tværs af forskellige befolkningsgrupper.

Dette vil blive indarbejdet i en ny boligstrategi, som erstatter boligpolitikken fra 2003 og blandt andet skal præcisere, hvordan vi gennem vores boligudbygning skaber en attraktiv mangfoldig storby med stor social sammenhængskraft.

Den mangfoldige og rummelige storby

I storbyen Odense bor der mange forskellige mennesker, med forskellige forudsætninger for at tage del i byens liv. Vi vil indrette byen, så alle får mulighed for at tage del i byens fællesskaber. Såvel ældre som handicappede kan have særlige mobilitetsudfordringer eller andre særlige behov og det er ikke alle, der vil eller kan være en del af den tætte storbys liv. Det vil vi tage højde for i udformningen af byens funktioner.

Det kan også være en udfordring for byens internationale ansatte, internationale studerende og udlændinge, samt efterkommere efter udlændinge at blive en del af byens liv. Der bor i dag udlændinge i Odense fra mere end 150 forskellige lande, som udgør tæt på en sjettedel af byens befolkning. Tallet er stigende, blandt andet fordi flere af byens uddannelsesinstitutioner og virksomheder er særligt gode til at tiltrække internationale studerende og medarbejdere. Det er en værdifuld ressource, som vi skal iscenesætte for at skabe en mere levende og spændende by og samtidig skabe vækst.

Nedenfor kan man se udviklingen i andel indvandrere og efterkommere i Odense Kommune:

Byer, der prioriterer mangfoldighed og er tolerante og åbne, er samtidig mere innovative, dynamiske og oplevelsesrige. Kulturel mangfoldighed kan blandt andet bidrage til et mere varieret og interessant kultur- og restaurationsliv. Samtidig vil en stærkere international profil styrke tiltrækningen, og fastholdelsen af internationale virksomheder og talent, og gøre det nemmere at tiltrække specialiseret udenlandsk arbejdskraft, hvilket beskrives nærmere i afsnittet ”Ny Odense: En konkurrencedygtig storby”.

For at de internationale ansatte og studerende og de mange herboende udlændinge bedst kan bidrage til byens liv og fællesskaber, kræver det en endnu bedre modtagelse og integration af nye odenseanere, end vi har i dag. Herunder at vi kan finde jobs til nyansattes partnere, at vi kan medvirke til at skabe et stærkere og mere integreret internationalt miljø, og lettere adgang til byens sociale og kulturelle liv, såvel som til kommunens service.

En storby har også sociale udfordringer og skal finde plads til udsatte grupper. Vi vil sikre, at storbyen Odenses fokus på vækst ikke bliver på bekostning af byens sociale bæredygtighed. Derfor er socialt inkluderende fællesskaber et vigtigt element, når vi udvikler byen. Vi tager hånd om de udsatte, så de kan bidrage til byen med de ressourcer de har. Det betyder for eksempel, at vi ikke gemmer misbrugere væk, men sørger for at de bliver en del af bybilledet på en god måde. Derfor har vi i samarbejde med Fyns Politi, Cityforeningen og vagtselskaberne udviklet en model, hvor alle parter inddrages i samarbejdet om at udvikle hellesteder for byens udsatte, med målet om at skabe en tryg by for alle.

Underafsnit II

Den levende storby

Når vi fortætter Odense, skaber vi en større kritisk masse og dermed grundlag for mere byliv. Det giver os nye muligheder for at skabe interessante byrum og multifunktionelle områder og det betyder samtidig, at der bliver flere mennesker på gaderne, at flere går og cykler, og at restauranter, caféer, butikker og kulturinstitutioner i de områder der fortættes, får et større kundeunderlag. Mere byliv skaber mere byliv, fordi det er trygt og rart at være, hvor der er andre mennesker.

En fortætning af byen og optimale byrum skaber imidlertid ikke den levende og oplevelsesrige storby alene. Vi skal sikre, at rammerne bliver fyldt ud, og rammerne for den levende storby udgøres af alle Odenses bydele, som tilsammen skal tilbyde et varieret udbud af liv og oplevelser i hele byen. Det betyder ikke, at der skal være det samme byliv og de samme tilbud i hele byen. Nogle former for liv og oplevelser kan kun udfoldes i den tætte bymidte, hele Odenses og Fyns fælles mødested, hvor forudsætningerne for at skabe mere byliv er bedst, fordi det er her, der er mest byliv i forvejen.

Kultur og events

Storbyen Odense skal være kendt som en levende og dynamisk kultur- og oplevelsesby i Odense, på Fyn, i resten af Danmark og i udlandet. Odense har allerede i dag et rigt og mangfoldigt kulturliv, der bevæger og begejstrer byens borgere og besøgende, og skaber meningsfulde fællesskaber og oplevelser for både de smalle subkulturer og de brede fællesskaber. Vi har videns- og kulturformidlende institutioner, festivaler og events af forskellig slags og størrelser, og til mange forskellige målgrupper. Inden for de senere år er paletten af kulturtilbud blevet udvidet betragteligt og stadig flere er på vej: Odeon, byens nye hus for musik, teater og konferencer, skal være med til at skabe rammerne for endnu flere og bedre oplevelser for odenseanerne og byens besøgende. Og musikfestivalen Tinderbox bliver et fyrtårn i det danske festivallandskab, der skal være med til at øge kendskabet til byen nationalt og internationalt, og styrke oplevelsen af Odense som en by hvor der sker noget.

I Odense Kommune arbejder vi med kultur og events på forskellige, men sammenhængende niveauer: For det første ud fra kunstneriske og kulturelle kriterier, hvor vi lægger vægt på, at byens kulturtilbud skal ville noget – de skal flytte, udfordre, bevæge og begejstre, og der skal være noget for enhver. Vi understøtter den selvgroede og skæve brugerskabte kultur, som er med til at skabe storbylivet. For det andet arbejder vi for at skabe og tiltrække store markante events og oplevelser i vores offentligt-private partnerskab, Odense & Co. Målet er at øge det nationale og internationale kendskab til Odense, forbedre byens image, og øge borgernes stolthed. Samlet set skal det skabe et attraktivt miljø at bo, arbejde og have virksomhed i, og skabe vækst gennem tiltrækning og fastholdelse af borgere, virksomheder og arbejdspladser.

I storbyen Odense vil vi understøtte, at odenseanerne og byens gæster får en endnu større mangfoldighed af kultur og oplevelsestilbud: Fra den smalle og nørdede kunstoplevelse og den lille selvgroede festival til de store events, der skaber bred opmærksomhed. Men vi vil også stille større krav til institutioner og arrangementers bæredygtighed. Det betyder, at vi vil have fokus på arrangørernes evne til at sikre egen og ekstern finansiering, til at samarbejde med andre aktører i partnerskaber, og til at markedsføre deres arrangementer intelligent. Samtidig vil vi gennem samarbejde gøre vores til at understøtte gode idéer og minimere myndighedsbehandlingen, når kulturiværksættere vil gennemføre nye gode projekter.

I arbejdet med kultur og events vil vi udnytte den fysiske transformation af Odense ved at arbejde ud fra princippet om kritisk masse og placere større kulturinstitutioner og arrangementer strategisk, hvor kundeunderlaget er eller har potentiale for at blive størst, og hvor de kan bidrage til at skabe mest muligt byliv. Samtidig vil vi understøtte den mentale transformation ved at tiltrække store events, så odenseanerne oplever, at Odense kan og vil.

Den levende storby i de unges billede

Vi har i samarbejde med byens uddannelsesinstitutioner et særligt fokus på at skabe en levende by for byens unge og studerende. I disse år bliver der flere unge i Odense, og den gode studieby er med til at tiltrække og fastholde det talent vi skal leve af i fremtiden. Byens unge er en bylivsgenerator, som er med til at skabe et mangfoldigt og blomstrende byliv, alle odenseanerne kan få glæde af.

Indsatsen med at skabe en levende by for de unge starter allerede i folkeskolen. Som kommune ønsker vi at åbne skolen mod omverdenen, for at styrke de unges faglige kompetencer, og for at målrette deres energi og motivation mod den ungdomsuddannelse og de jobmuligheder, der er de rigtige for dem. Vi vil vise Odenses unge den pallette af muligheder, som storbytransformationen og byens vækst byder på, så flere vælger at blive boende i Odense efter endt uddannelse. Det gør vi ved at skabe en tættere kobling til ungdomsuddannelser og virksomheder, blandt andet via campusmiljøer for folkeskole og ungdomsuddannelser, og ved at sætte fokus på iværksætteri og entreprenørskab, så vi dyrker de unges talenter, og overgangen til uddannelse bliver lettere for flere.

Også for de unge, der går på ungdoms- eller videregående uddannelser, vil vi gøre en særlig indsats. Vi har en boliggaranti for studerende. Og i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne, frivillige og forskellige private aktører, er der blevet skabt et nyt studenterhus i bymidten, samt flere større events som eksempelvis gadefestivalen Karrusel, der er særligt rettet mod byens studerende.

Et interessant og oplevelsesrigt byliv er afgørende for studielivet og for den opfattelse de studerende får af byen, mens de bor her. Derfor arbejder vi løbende for at udvide tilbuddene til byens studerende.

Vi er dog samtidig opmærksomme på, at studiebyen ikke må blive et parallelsamfund for studerende på gennemrejse. Vi ved, at Odense især har mulighed for at fastholde og tiltrække borgere med en særlig tilknytning til byen. Derfor skal vi først og fremmest sikre, at de studerende får lyst til at bo i byen, mens de studerer her, men også at de får byen ind under huden i den periode, de bor her: Vi skal sikre sammenhæng mellem studiebyens tilbud og byens øvrige tilbud. De studerende skal ikke være i tvivl om, at det er Odense, de bor i. En ny spørgeskemaundersøgelse viser, at mange studerende i Odense enten slet ikke eller stort set ikke benytter byens kulturtilbud. Derfor vil vi udvikle nye og spændende bymiljøer i den tætte by, der kan danne rammen om et attraktivt storbyliv med en mangfoldighed i oplevelser og tilbud, som retter sig mod de unge.

Vi vil medvirke til at etablere flere ungdomsboliger, hvilket betyder, at Odense Kommunes støtte til nyt alment byggeri først og fremmest vil være til ungdomsboliger, så længe tilvæksten af nye studerende tilsiger det. Disse boliger skal placeres de følgende to steder: Fortrinsvis i eller nær bymidten, på havnen og i City Campus, hvor de blandes med andre boligformer, og de unge kan blive en del af og være med til at understøtte det eksisterende byliv. Sekundært vil vi prioritere ungdomsboliger nær SDU. Den præcise placering af ungdomsboliger bestemmes i kommuneplan 2016-2028. Dog skal det fortsat være muligt at give kommunal støtte til almene familieboliger, således unge og andre har adgang til gode boliger, der kan betales af almindelige indtægter.

For at sikre, at Odense bliver en endnu bedre by for de unge at bo i, vil vi have et særligt fokus på at inddrage dem i transformationen af Odense til storby. I den traditionelle kommunale borgerinddragelse, er det ikke de unge, der deltager mest, men gennem en innovativ og ligeværdig inddragelse, som fokuserer på at møde de unge, hvor de unge er, kan vi drage nytte af deres gode energi og skabe en større bevidsthed om byens udvikling. Derfor vil vi lave målrettede arrangementer, styrke samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne og byens unge ildsjæle, og anvende sociale medier systematisk. Samtidig vil vi årligt gentage en undersøgelse af alle studerendes holdninger til Odense og Odenses udvikling. Vi vil desuden tænke ungeinddragelsen bredt, så alle byens unge, uanset baggrund og forudsætninger, bliver hørt. Foruden at give gode inputs til transformationen af Odense er en stærkere inddragelse med til at sikre en større tilknytning til byen, og kan på længere sigt være med til at fastholde flere unge i Odense under og efter deres uddannelsesforløb.

Restaurationsliv og detailhandel

Restaurations- og detailhandelslivet former den levende by ved at skabe liv på byens gader i dag-, aften- og nattetimerne. I storbyen Odense ønsker vi at tilbyde et endnu mere alsidigt udbud af restaurationer og butikker, og at sikre handels- og restaurationsmiljøer, der er en oplevelse i sig selv, og som kan tiltrække kunder fra hele Odense, og fra resten af Fyn og Danmark. Vi ved, at den fysiske detailhandel er udfordret af internethandel og nye indkøbsvaner, og det stiller nye krav til butikkerne og til de bymiljøer, de indgår i.

Vi vil særligt understøtte udviklingen af restaurationsmiljøer hvor det understøtter byudviklingen og bylivet i den tætte by, herunder særligt i bymidten. På samme måde har vi særligt fokus på at sikre en bæredygtig detailhandelsudvikling i bymidten, der skal genvinde sin position som Odense og Fyns primære oplevelses- og detailhandelsmæssige centrum. I konkurrencen med nethandlen skal bymidten kunne tilbyde oplevelser, variation, kvalitet og en identitet som man ikke kan købe sig til på nettet og som ikke går igen i andre byer.

Det vil vi understøtte ved at øge befolkningstætheden i den udvidede bymidte, som skaber et større kundegrundlag, ved at fastholde at nye store udvalgsvarebutikker over 2.000 m2 skal placeres i bymidten og ved at koncentrere det primære butiksliv langs med bymidtens hovedstrøg, mens der skal være plads til mere specialiserede butikker i de tilstødende gader.

Samtidig vil vi sikre bedre adgang til bymidten med letbanen, vi vil udvide antallet af parkeringspladser og gennem handleplaner vil vi sikre endnu bedre forhold for fodgængere og cyklister. Vi vil medvirke til at skabe interessante, trygge og grønne byrum i bymidten, der giver mulighed for leg og ophold og lyst til at gå på opdagelse. Et eksempel på arbejdet med at øge bymidtens samlede attraktionsværdi er udviklingen af Thomas B. Thriges Gade-området til en tæt og grøn bydel, der genskaber fortidens labyrintiske gadestrukturer og gør bymidten mere oplevelsesrig med det nye eventyrhus House of Fairytales og Odeon, det nye hus til musik, teater og konferencer.

I “Sammen om Centrum” har vi siden foråret 2014 arbejdet sammen med Cityforeningen og andre aktører fra byens forskellige interesseområder om at skabe et attraktivt, livligt og pulserende byliv. Foreløbig har det arbejde blandt andet ført til etableringen af en ny legeplads i gågaden og et projekt om at udnytte de tomme butikslokaler. I 2015 arbejdes der blandt andet med at skabe en grønnere og mere blomsterrig bymidte og at skabe stærkere områdeidentiteter inden for bymidten

Som udgangspunkt fastholder vi Odenses detailhandelsstruktur, med det særlige fokus på at styrke bymidten. Det betyder, at vi i området omkring Rosengårdcentret, der fungerer som både bydelscenter og aflastningscenter for bymidten, vil fastholde den eksisterende butiksforsyning inden for aflastningsområdets eksisterende afgrænsning og samtidig understøtte adgangen til centret med letbanens linje 1. I overensstemmelse med By- og Kulturvalgets beslutning vil vi åbne mulighed for, at Tarup Centeret kan udvides med 8.500 m2 butiksareal, når byggeriet i VIVA er igangsat. Sideløbende med dette vil vi undersøge muligheden for en mindre udvidelse af Tarup Centret i forbindelse med Kommuneplan 2016-2028. Vi åbner ligeledes mulighed for, at der kan etableres et lokalcenter ved Nordisk Tekstil til en 1.000 m2 dagligvarebutik. Desuden understøtter vi livet i lokalområderne ved at fastholde de øvrige eksisterende bydelscentre og lokalcentre i byens forstæder.

I grafen nedenfor kan man se omsætningsfordelingen mellem de forskellige detailhandelscentre i kommunen. Aflastningscenteret udgøres af området omkring Rosengårdcentret i Odense SØ.

Underafsnit III

Handlinger og retninger

Kommuneplan 2016-2028:

 • Det skal fastlægges hvor der kan placeres almene ungdomsboliger. Det vil blive præciseret, at der kan placeres almene ungdomsboliger to steder. Først og fremmest skal der være særligt fokus på at tilgodese Odense bymidte, City Campus og Odense Havn, for at understøtte bylivet ud fra princippet om kritisk masse. Sekundært skal der kunne placeres studieboliger ved SDU (Opfylder effektmålene: Odense skal være en levende storby, Fastholdelsen af uddannelsessøgende og færdiguddannede skal stige)
 • Detailhandelsstrukturen i Odense NV vil blive revideret (Handlingen understøtter ikke umiddelbart nogle af de opstillede effektmål)

Besluttede handlinger og retninger:

 • Der er udviklet en samarbejdsstrategi mellem de almene boligorganisationer, Odense Kommune og Fyns Politi, der beskriver hvordan de tre parter samarbejder om at skabe attraktive og trygge almene boligområder og boligtilbud, som understøtter udviklingen af Odense til dansk storby. I 2015 udarbejdes der en handlingsplan for samarbejdsstrategien, med henblik på at udmønte strategiens mål i konkrete handlinger (Bystrategisk Stab, BMF i samarbejde med de øvrige forvaltninger). (Opfylder effektmålene: Flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber, Mere blandet beboersammensætning i nye boligområder)
 • Der udarbejdes i 2015 et opdateret administrationsgrundlag, som skaber bredere anvendelsesmuligheder for stueetagebutikker i bymidten, for herved at styrke udlejningspotentialet og skabe grobund for en mere oplevelsesrig bymidte (Byudvikling, BKF) (Opfylder effektmålet: Styrkelse af detailhandlen i bymidten)
 • Der udarbejdes en langsigtet udviklingsplan for børne- og ungeområdet, der skal skabe en tættere kobling mellem folkeskolerne og deres lokalområde. Skolen skal være naturligt omdrejningspunkt for lokalsamfundet, og mulighederne for at koble foreningsliv, virksomheder og frivillige tættere op på skolen liv og faciliteter skal styrkes. Ligesom vi arbejder med ”den åbne skole” vil vi også åbne dagtilbud og fritidstilbud m.m. mod omverdenen (BUF) (Opfylder effektmålene: Fastholdelsen af uddannelsessøgende og færdiguddannede skal stige)
 • Igennem vores eventstrategi vil vi virkeliggøre, at Odense bliver kendt som en dynamisk og attraktiv by, der tiltrækker og udvikler nationale og internationale sports-, kultur- og vidensevents, fordi det fastholder og tiltrækker virksomheder, studerende og arbejdskraft. Eventmidlerne fra vækstpolitikken prioriteres ud fra eventstrategien (Odense & Co, BMF) (Opfylder effektmålene: Odense er den legende by for alle, Øget bystolthed, Øget synlighed i omverdenen, Odense skal være en levende storby, Fastholdelsen af uddannelsessøgende og færdiguddannede skal stige)
 • Vi samarbejder med byens frivillige, aktive borgere og foreningsliv på at styrke Odenses mange forskellige fællesskaber. Det gør vi med udgangspunkt i den tværgående Civilsamfundsstrategi ”Fælles om Odense”. Vores rolle er at hjælpe lokalt, men vi trækker os tilbage og lader lokale kræfter styre, når der ikke er brug for os længere. Civilsamfundets indgang til Odense Kommune er Center for Civilsamfund (På tværs af forvaltninger) (Opfylder effektmålet: Flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber)

nye handlinger og retninger:

 • Når vi placerer eller giver tilladelse til større kulturinstitutioner og events i byen, vil vi, med udgangspunkt i det bærende princip om kritisk masse, have et særligt fokus på at understøtte udviklingen af byliv. Det betyder at vi vil have fokus på at placere kulturinstitutioner der, hvor der i dag er byliv og kundeunderlag i forvejen, eller hvor der er stort potentiale for byliv og kundeunderlag i fremtiden. Derved understøtter vi storbytransformationen ved at medvirke til udviklingen af en mere levende by. Når vi bor tættere, skabes der grundlag for mere byliv, og det skal vi udnytte og understøtte gennem vores arbejde med kultur og events (Kunst og Kultur, BKF og Odense & Co, BMF) (Opfylder effektmålene: Odense skal være en levende storby, Fastholdelsen af uddannelsessøgende og færdiguddannede skal stige)
 • Vi vil i 2015 revidere Odense Kommunes kulturpolitik med udgangspunkt i at understøtte og drage nytte af transformationen fra stor dansk by til dansk storby. Det betyder, at nogle kulturoplevelser kun kan ligge i bymidten, hvor der er den nødvendige kritiske masse og arrangementerne kan medvirke til at understøtte storbytransformationen. Andre og mindre kulturarrangementer kan foregå i byens lokalområder og have lokal forandring for at sikre udbredelse og benyttelse af kulturlivet for alle (Kunst og Kultur, BKF) (Opfylder effektmålene: Odense skal være en levende storby, Fastholdelsen af uddannelsessøgende og færdiguddannede skal stige)
 • Vi vil inden udarbejdelsen af næste planstrategi revidere den gældende bosætningsstrategi fra 2009 med det formål, at sikre den bedst mulige sammenhæng mellem vores arbejde for tiltrækning af borgere, og arbejdet med at transformere Odense til en storby (BMF) (Opfylder effektmålet: Odense er den legende by for alle)
 • For at understøtte lokalområdernes bydelsidentiteter i både fysisk og mental forstand, og for at medvirke til at skabe stærkere og mere selvbærende lokalsamfund, skal der i forbindelse med forberedelsen af den kommende planstrategi udarbejdes et bydelsrolleprojekt i samarbejde mellem alle forvaltninger og med inddragelse af borgerne. Målet er at kortlægge bydelenes særlige identiteter, samt indbyrdes rollefordeling og udviklingsperspektiver. Herunder skal der også udvikles en stærkere analysekapabilitet, som gør det muligt at sikre en stærkere kobling mellem den fysiske planlægning på den ene side, og budgetlægningen og udviklingen af servicestrukturen på den anden. Derfor er der også en tæt kobling til den handling, der er beskrevet i afsnittet ”Ny Odense: En tæt og sammenhængende storby” (Bystrategisk Stab, BMF i samarbejde med Byudvikling, BKF og med de øvrige forvaltninger) (Opfylder effektmålet: Øget bystolthed)

Fortsæt til næste afsnit