Menu Download Kolofon

PLANSTRATEGI 2015

Udgivet af Odense Kommune, april 2015
Layout og web: Stupid Studio

ILLUSTRATIONER OG FOTOS

Odense Kommune, Stupid Studio, Hans Kristian Hannibal-Bach, Kirstine Mengel, Bo Jessen, Oliver Gram og Nils Lund Pedersen.

NY ODENSE

En tilgængelig storby
med bæredygtig mobilitet

STRATEGISK MÅLSÆTNING

Vi udvikler en bæredygtig, smart og sundhedsfremmende mobilitet, der understøtter byfortætningen, binder Odense sammen på tværs af forstæder, bykvarterer og bymidte, skaber nye rum for byliv og livskvalitet og får dagligdagen til at hænge sammen for odenseanerne. Samtidig gør vi Odense og Byregion Fyn tilgængelige og konkurrencedygtige ved at koble den fynske infrastruktur sammen med den nationale og internationale infrastruktur.

Disse bærende principper er særligt vigtige for skabelsen af en tilgængelig storby med bæredygtig mobilitet

icons_groenomstillingGrøn omstilling
icons_samarbejdeSamarbejde
icons_kvalitetKvalitet
icons_smartstorbySmart City
icons_kritiskmasseKritisk masse
icons_maalbar_effekterMålbare effekter

En velfungerende fysisk infrastruktur er et væsentligt fundament for transformationen af Odense til moderne storby: En god opkobling til den nationale infrastruktur skal gøre Odense tilgængelig for vækst – og dermed mere konkurrencedygtig. På samme måde skal en sammenhængende infrastruktur på tværs af de fynske kommunegrænser øge mobiliteten og sammenhængskraften i Byregion Fyn.

En god digital infrastruktur er afgørende for en vellykket transformation, fordi den er en forudsætning hos den moderne borger, virksomhed og uddannelsesinstitution. Men også fordi den er nødvendig for at udvikle Odense til en smart city*, der bruger informationsteknologi og Big Data til blandt andet at øge mobiliteten ved at afvikle trafikken på en smartere måde.

Vil vil skabe en mobilitet, der er effektiv og samtidig bidrager til udviklingen af Odense til en bæredygtig og sund storby. Derfor arbejder vi for en mobilitet, der hjælper borgerne til af få dagligdagen til at hænge sammen, så livet i Odense kan leves i balance og opleves som nemt og attraktivt. Vi øger fokus på nem brug af kollektiv trafik, cyklisme og gang og på muligheden for kombinationstransport.

Ikke kun fordi det er godt for miljøet, men også for borgernes sundhed. Fordi vi gerne vil motivere borgerne til at bevæge sig mere, enten til fods eller på cykel og fordi støj og luftforurening i byens rum bliver mindre, når mere af trafikken omsættes til kollektiv trafik, cykling og gang. I takt med at behovet for motoriseret trafik i byens rum falder, kan vi skabe smukkere byrum og scener for et mere spændende og mangfoldigt byliv. Det øger borgernes livskvalitet og gør Odense til en mere attraktiv storby, med plads til flere typer af aktiviteter og flere udfoldelser i byrummet

I dette afsnit beskriver vi, hvordan mobiliteten understøtter sammenhængskraften og tilgængeligheden i den fynske byregion og i storbyen Odense, og hvordan vi sikrer, at mobiliteten udvikles på et bæredygtig grundlag.

* Smart City er nærmere beskrevet under afsnittet “Planstrategiens bærende principper”

Underafsnit I

Kobling til national og international infrastruktur gør Odense og Fyn konkurrencedygtige

I de kommende år besluttes de overordnede linjer og investeringer i fremtidens danske vej- og jernbanenet. Det er beslutninger, der har stor betydning for Odenses og Byregion Fyns muligheder for at udvikle sig til en stærk storbyregion, fordi en optimal opkobling på den nationale og internationale infrastruktur gør Odense og Byregion Fyn tilgængelig for vækst – og dermed mere konkurrencedygtig.

Odense deltager aktivt i debatten for at sikre, at vores centrale placering midt i Danmark og mellem storbyregionerne København og Aarhus forbliver en fordel for os – og udnyttes i langt højere grad end hidtil. Odense Kommune har sammen med Region Syddanmark og de øvrige kommuner i regionen prioriteret tre infrastrukturprojekter, som vi står sammen om at fremme til gavn for hele regionen:

 • En parallelforbindelse ved Lillebælt
 • En midtjysk motorvej til grænsen
 • En styrkelse af Timemodellen med ét stop i Trekantsområdet og videreført til Esbjerg og grænsen

I Byregion Fyn prioriterer vi fem infrastrukturprojekter, som vi samarbejder om at få fremmet og gennemført:

 • Timemodel – højhastighedstog mellem de største byer i Danmark
 • Tre spor på E20
 • Parallel forbindelse over Lillebælt
 • Odense Letbane
 • Højklasset digital infrastruktur

Tilsammen skal infrastrukturprojekterne understøtte en mere bæredygtig og nem mobilitet, der gør Odense og Byregion Fyn mere tilgængelig, attraktiv og tiltrækkende for borgere, virksomheder og investeringer.

Infrastrukturen alene skaber dog ikke tiltrækning. Den skal følges op med en række andre tiltag for at gøre Byregion Fyn og storbyen Odense attraktive. Ellers risikerer vi, at den øgede mobilitet i stedet trækker væksten mod de stærke byregioner omkring Hovedstadsområdet og Aarhus.

Når der om få år indføres timedrift med højhastighedstog mellem København, Odense, Aarhus og Aalborg, bliver de fire vækstcentre knyttet tættere sammen. Det vil vi udnytte til at indgå strategiske samarbejder med de andre storbyer om at udvikle de potentialer den bedre infrastruktur skaber.

Med gennemførslen af Timemodellen bliver Odense og Byregion Fyn en del af et langt større arbejdsmarkeds- og arbejdskraftopland end i dag. Det vil vi bruge til at gøre Odense og Byregion Fyn til et attraktivt sted både at bosætte sig, uddanne sig og etablere virksomhed. Den hurtigere forbindelse til Kastrup Lufthavn, en ny baneforbindelse til Billund Lufthavn, og udvidelsen af flyruter fra HCA Airport øger tilgængeligheden til resten af verden. Det vil vi bruge som løftestang til at styrke internationaliseringen.

Etableringen af tre spor på hele E20, den fynske motorvej, skal være med til at skabe bedre rammebetingelser for bosætning og erhverv i form at hurtigere og nemmere vare- og persontransport. Samtidig skal udvidelsen være med til at forhindre trængselsproblemer på motorvejen syd for Odense. Sammen med de tre spor på E20 skal etableringen af en parallel Lillebæltsforbindelse på sigt være med til at forbedre adgangen til Jylland og Europa.

Nedenfor kan man se et kort der viser infrastrukturen i storbyen Odense:

Infrastruktur

Jernbane
læs Mere
Odense Letbane linje 1
læs Mere
Odense Letbane linje 2
læs Mere
Ring 1
læs Mere
Ring 2
læs Mere
Ring 3
læs Mere

Underafsnit II

Byregional mobilitet skaber sammenhæng i den fynske byregion

Odense er et stort pendlingsmål for de øvrige kommuner i Byregion Fyn – både i form af arbejde, uddannelse, varetransport, kultur, handel, service, oplevelser og som koblingssted til motorvejen og den nationale jernbane. Sammenhængskraften i byregionen beror derfor i høj grad på, at vi udvikler en sammenhængende infrastruktur på tværs af kommunegrænserne, der sikrer en både hurtig og bæredygtig mobilitet mellem kommunerne. Det skal være med til at udvikle Fyn som et attraktivt og sammenhængende arbejdsmarkedsopland.

2009
2013
2009
2013

Vi laver derfor en fynsk strategisk infrastrukturplan sammen med de fynske kommuner. Infrastrukturplanen kommer med konkrete bud på, hvordan vi får tog, busser, letbane, veje og stier til at fungere som en helhed på tværs af kommunegrænserne, og hvordan vi får det til at fungere som et grundlag for fremtidige fælles fynske politiske beslutninger på infrastrukturområdet.

Anlægget af en ny jernbane på Vestfyn i forbindelse med etableringen af Timemodellen og statens generelle opgradering af togtrafikken med hyppigere togdrift giver anledning til at arbejde for en øget betjening af Fyn på Svendborgbanen, Østfynsbanen og Vestfynsbanen. Vi vil undersøge, om der på sigt kan etableres et fynsk ”S-togssystem” ved at kombinere banerne med særlige buslinjer. Det kan være med til at øge mobiliteten og reducere væksten i pendling i bil og samtidig understøtte en bæredygtig udvikling af den fynske mobilitet.

Vi vil allerede nu sikre, at infrastrukturinvesteringerne i Odense også kommer de øvrige kommuner til gode. Derfor vil vi planlægge og udvikle det overordnede vejsystem i Odense Kommune, så det harmonerer med nabokommunernes vej- og stisystemer, og skaber god og hurtig fremkommelighed til de store trafikmål i Odense, hvilket samtidig vil være med til at mindske trafikpresset på Odenses infrastruktur.

Vi vil udvikle de særlige trafikale knudepunkter i Odense Kommune, så det bliver nemt for vores pendlere at kombinere forskellige transportformer. Det gælder knudepunkter, hvor der kan skiftes mellem privat og kollektiv trafik. Det skal f.eks. være nemt og bekvemt at skifte fra bil til cykel, eller fra cykel til bus eller letbane. Det gælder også knudepunkter, hvor der kan skiftes nemt mellem tog, letbane og busser. Det vil understøtte en mere bæredygtig mobilitet og større fleksibilitet for borgerne på Fyn – og samtidig mindske trængslen på kommunens vejnet.

Odense Letbane er en særlig hjørnesten i den bæredygtige fynske mobilitet. Ved at koordinere letbanen med de regionale busser og jernbanen, kommer de til at udgøre rygraden i den fynske pendlertrafik, der sikrer optimal tilgængelighed til trafikmål både i Odense og andre dele af landet.

Når Timemodellen og Odense Letbane etableres, vil Odense Banegård Center i endnu højere grad blive Fyns Hovedbanegård. Det sker fordi banegården bliver et mere centralt trafikknudepunkt for både nationale og regionale tog, regionale og lokale busser, letbane, biler, cykler og gående. Antallet af brugere fordobles og bidrager til oplevelsen af en pulserende og mangfoldig storby med et aktivt byliv og mennesker i alle aldre, der lever livet i hver sit tempo. Det stiller ikke kun store krav til den fremtidige indretning af banegården og dens omgivelser, men også til en effektiv trafikafvikling til og fra banegården og til muligheden for at skifte fra bil til kollektiv trafik eller cykel på Park and Rides længere ude i byens periferi, for at reducere bilkørslen i centrum. Derfor vil vi allerede nu igangsætte den nødvendige planlægning for at fremtidssikre banegårdens centrale rolle som trafikknudepunkt.

Underafsnit III

Digital tilgængelighed i verdensklasse

Den digitale infrastruktur spiller en helt central rolle for både bosætning og erhvervsudvikling. Derfor arbejder Odense Kommune sammen med Byregion Fyn om at sikre optimal mobildækning og adgang til et tidssvarende bredbånd på hele Fyn. Målet er, at Fyn i 2020 er dækket af et bredbåndsnet, der ikke alene dækker det aktuelle behov, men også er fremtidssikret i forhold til nye teknologiers krav. Derudover skal mobildækningen på Fyn være blandt landets absolut bedste.

For at nå dette mål, samarbejder vi blandt andet om at sikre, at dækningen bliver en national forsyningspligt ved at se på muligheden for at anvende kommunernes udbud af eget mobilbrug til at styrke den samlede dækning og ved at formulere en fælles fynsk masteplan, der skal sikre mobilselskaberne de bedst mulige arbejdsbetingelser.

Underafsnit IV

En bæredygtig og smart mobilitet binder Odense sammen og øger livskvaliteten

Transformationen af Odense til en storby med en større tæthed hænger nøje sammen med en velfungerende mobilitet i byen. Det er mobiliteten, der afgør, om og hvordan storbyens mange bydele og byfunktioner hænger sammen – og dermed om odenseanernes dagligdag kommer til at hænge sammen. Det er mobilitetens form og karakter, der om noget sætter sit præg på, hvordan fremtidens fysiske storby Odense ser ud – og dermed hvor attraktiv byen og bylivet bliver.

Samtidig stiller en grøn og bæredygtig storby store – og nye – krav til mobiliteten. En tæt storby giver flere mennesker, der bevæger sig på mindre plads. Til gengæld bliver afstandene i den tætte by kortere og giver borgerne mulighed for at få flere forskellige oplevelser samlet på et sted. Behovet for mindre miljøbelastning og bedre og grønnere bymiljø fordrer derfor også en mobilitet, der er mere bæredygtig, end den er i dag. I graferne nedenfor kan man se udviklingen i andele af ture fordelt på forskellige transportformer og en sammenligning mellem de fire store byer:

Bil/MC
Cykel
Gang
Bus
Tog
Øvrige
Øvrige
Tog
Bus
Gang
Cykel
Bil/MC

Vi har med “Trafik- og Mobilitetsplanen” fra 2009 og den efterfølgende “Mobilitetsplan 2014-15”, “Cykelhandlingsplan 2015-2018” og “Strategi for den kollektive trafik 2014-2020” allerede sat kursen for, hvordan vi skal udvikle mobiliteten i Odense til at være bæredygtig, sund og smart, hvilket skal være med til at skabe en attraktiv by, der fremmer vækst og erhvervsudvikling. Ved at fokusere på aktive transportformer som gang og cykling understøtter vi Sundhedspolitikkens målsætning om, at det nemme valg skal være det sunde valg. En øget fysisk aktivitet kan vi reducere andelen af borgere med livsstilssygdomme på sigt – og det er med til at understøtte livskvaliteten for den enkelte borger.

Ved at påvirke folks vaner gennem nemme og attraktive alternative valgmuligheder til bilen på de kortere ture, vil vi øge antallet af fodgængere, cyklister og passagerer til den kollektive trafik i Odense. Mobilitet skal få hverdagen til at hænge sammen for odenseaneren, hvad enten man er 3 eller 80 år og uanset hvilken livssituation, man står i. Derfor vil vi også have fokus på at sikre tilgængelighed for grupper med særlige behov, f.eks. ældre og handicappede. Livet i storbyen Odense skal kunne leves i flere forskellige tempi og med forskellige behov gennem hele livet. Det understøtter vi med udviklingen af den attraktive og tilgængelige storby Odense.

Når Odense fortættes i stedet for at blive bygget ud, bliver afstandene kortere. Ved at udbygge Odenses allerede velfungerende stinet – både i forstæderne, i bymidten og mellem byens kvarterer – fremmer vi cyklisme og gang.

Busserne skal fortsat være med til at skabe gode forbindelser mellem Odenses bydele. Det er med til at sikre, at det er nemt at komme rundt og deltage aktivt i storbyen liv for de borgere, eksempelvis de ældre, der ikke har bil eller mulighed for at tage cyklen.

Ved at fortætte byen skaber vi kundeunderlag for Odense Letbane, der sammen med bussystemet skal udgøre rygraden i den odenseanske kollektive trafik. Allerede nu er planlægningen for den næste linje i gang. Letbanen støjer mindre end busser og biler, og bidrager derfor til et bedre bymiljø. Og busserne skal gradvist udskiftes til hybridbusser og på sigt bestå af ren eldrift.

For at gøre det endnu mere attraktivt at lade bilen stå til fordel for andre transportformer, fokuserer vi på at gøre det nemt at kombinere transportformerne. Det gør vi ved at skabe gode faciliteter i form af parkeringsmuligheder ved trafikknudepunkterne, så det er nemt at skifte mellem cykel, gang, bil, letbane, bus og tog.

Samlet set vil et øget antal cyklister, fodgængere og passagerer til den kollektive trafik skabe mindre motoriseret trafik i byens rum, og dermed mindre støj, forurening og trængsel, samt større tryghed for alle – især børn og ældre – der færdes i byens rum. De ændrede trafikforhold får borgerne til at bevæge sig mere på cykel og på gåben, hvilket samtidigt vil styrke vores brand som Cyklisternes By, ligesom de nye vaner vil resulterer i sundere borgere og øget livskvalitet. I grafen nedenfor kan man se udviklingen i andel ture foretaget på cykel i de fire store byer:

København
Odense
Aarhus
Aalborg

Med mindre motoriseret trafik i byens rum vil vi til gengæld omdanne flere trafikrum til attraktive, smukke og grønne byrum, hvor der er plads til byliv, til at mødes, til at opholde sig, til at leve. Gader kan bruges til andre aktiviteter og fællesskaber, musik, teater eller andre særlige kunstneriske udfoldelser på forskellige tider af døgnet, når der ikke er så meget trafik, eksempelvis om aftenen eller i weekenden. Odense skal være en storby, hvor byens rum primært præges af mennesker og liv.

Der skal stadig være plads til biler i storbyen Odense. Bilerne skal bare bruges på en smartere og mere hensigtsmæssig måde – og der skal være færre af dem. Med den øgede fokus på cyklisme og gang, vil vi gøre det attraktivt og nemmere at lade bilen stå på de kortere ture. Og ved at fokusere på kombinationstransport vil vi samtidig gøre det nemt at vælge andre transportformer på de længere ture.

For den biltrafik, der er nødvendig i storbyen, vil vi udvikle nogle af de muligheder, der ligger i at bruge ”real-time” dataoplysninger, til at skabe en mere fleksibel udnyttelse af byens trafikårer, så der kan opnås kortere transporttider og dermed mindre belastning af bymiljøet. Odense Kommune vil, som godt eksempel for byens borgere og til gavn for miljøet, gå forrest med at implementere elbiler i stor målestok.

Mange odenseanere vil opleve det som en frihed ikke selv at eje en bil, men at kunne køre med eller dele bil med andre, når behovet opstår. Derfor vil vi øge borgernes fokus på de muligheder, der er for samkørsels- og delebilsordninger. Det skal være med til at sænke antallet af privatbiler på Odenses veje.

Vi vil være med til løbende at udvikle nye IT-muligheder i form af apps og lignende, der kan gøre borgernes valg af transport nemmere og mindske rejsetiderne, hvad enten det handler om bussernes køreplaner, meldinger om byens trafik, parkeringsmuligheder eller muligheder for samkørsel.

Underafsnit V

Odense Letbane – ny principiel linjeføring for linje 2

Planlægningen for letbanens linje 2 er påbegyndt, så momentum fra den første linje udnyttes. Letbanens linje 2 fremgår af den gældende Kommuneplan 2013-2025 med en principiel linjeføring. Projektet er blevet yderligere konkretiseret og har nu en lidt anderledes linjeføring end den, der fremgår af den gældende kommuneplan.

Linje 2 forbinder Seden/Seden Syd og Vollsmose med bymidten, Vesterbrokvarteret, det eksisterende OUH og Odense Zoo. Der planlægges Park and Ride i begge ender af letbanelinjen. Linje 2 kan give mulighed for nye knudepunkter med Østfynsbanen ved Korsløkke og med Svendborgbanen ved Zoo.

Ved Vesterbro har flere alternativer været belyst. Der arbejdes videre med alternativ C1, som forløber fra Sukkerkogeriet ad Vesterbro – med en station på Vestergade – og videre ad Søndergade og Sdr. Boulevard til OUH. Dette alternativ indebærer, at Ring 1 flyttes fra Ansgargade og Vesterbro på strækningen fra Falen til Fælledvej. I stedet for vil Falen indgå på strækningen fra Ansgargade til Grønløkkevej, Grønløkkevej syd vil indgå og Fælledvej vil indgå i de gader, som i kommunens vejplan er udpeget som Ring 1.

Letbanen har strategisk betydning for byens udvikling, ikke mindst i forhold til, hvilke byomdannelsesområder, der vil blive prioriteret. Den nye principielle linjeføring for letbanens linje 2 og en eventuel omlægning af Ring 1 vil blive indarbejdet i Kommuneplan 2016-2028 i afsnittet om trafik og mobilitet.

Underafsnit VI

Handlinger og retninger

Kommuneplan 2016-2028:

 • Vi skal planlægge for det overordnede vejsystem med særlig fokus på:
  • Første skridt i planlægningen af knudepunkter med skiftemuligheder mellem de forskellige trafikformer
  • Sammenhængende attraktive og sikre cykelforbindelse i kommunen med henblik på at samarbejde med nabokommunerne om at sikre sammenhæng på tværs af kommunegrænserne (Opfylder effektmålene: Odense har et sammenhængende trafiksystem med fokus på bæredygtige transportformer, Odense skal have et effektivt transportsystem)
 • Fokus på at revidere gældende parkeringsnormer i de forskellige dele af byen (Opfylder effektmålene: Odense har et sammenhængende trafiksystem med fokus på bæredygtige transportformer, Odense skal have et effektivt transportsystem)
 • Vi vil beskrive en ny principiel linjeføring for letbanens linje 2 og en eventuel omlægning af Ring 1 i afsnittet om trafik og mobilitet. Der vil blive foretaget miljøscreening af den nye principielle linjeføring (Opfylder effektmålene: Odense har et sammenhængende trafiksystem med fokus på bæredygtige transportformer, Odense skal have et effektivt transportsystem, Den kollektive trafik skal styrkes)
 • Vi vil planlægge for optimale omstigningsmuligheder mellem tog/letbane/bus/bil/cykel/gang ved det trafikale knudepunkt Odense Banegård Center (Opfylder effektmålene: Odense har et sammenhængende trafiksystem med fokus på bæredygtige transportformer, Odense skal have et effektivt transportsystem, Den kollektive trafik skal styrkes)

Planlægning efter Kommuneplan 2016-2028:

 • Den endelige planlægning for letbanens linje 2 og en eventuel omlægning af Ring 1 vil blive gennemført med et tillæg til Kommuneplan 2016-2028 med VVM (Vurdering af Virkningerne på Miljøet), en MV (MiljøVurdering af planer og programmer) og en lokalplan på det tidspunkt, hvor projektet er tilstrækkelig konkretiseret (Opfylder effektmålene: Odense har et sammenhængende trafiksystem med fokus på bæredygtige transportformer, Odense skal have et effektivt transportsystem, Den kollektive trafik skal styrkes)
 • På baggrund af den fælles fynske infrastrukturplan igangsættes en analyse af behovet for nye lokalstationer i Odense Kommune på henholdsvis den fynske jernbane og Svendborgbanen. (Opfylder effektmålene: Odense har et sammenhængende trafiksystem med fokus på bæredygtige transportformer, Den kollektive trafik skal styrkes, Odense skal have et effektivt transportsystem)

Besluttede handlinger og retninger:

 • Vi udarbejder en fælles strategisk infrastrukturplan for Fyn sammen med de øvrige fynske kommuner. Formålet er at skabe optimal bevægelighed og mobilitet til og fra Fyn, og på Fyn, og dermed gøre Fyn til et attraktivt og sammenhængende arbejdsmarkedsopland. Planen kommer til at indeholde en kortlægning af trafikstrømme og definering af strategiske knudepunkter på Fyn og vil fokusere på tre områder: Kollektiv transport, veje samt stier og bløde trafikanter. Planen udarbejdes i løbet af 2015 af kommunerne, med deltagelse af Transportministeriet, Fynbus og Region Syddanmark. (BMF, BKF) (Opfylder effektmålene: Odense har et sammenhængende trafiksystem med fokus på bæredygtige transportformer, Odense skal have et effektivt transportsystem, Den kollektive trafik skal styrkes)
 • Vi er i gang med at udarbejde en fælles fynsk kommunal mastepolitik sammen med kommunerne i Byregion Fyn. Politikken skal bidrage til, at alle postnumre på Fyn i 2020 skal have en mobildækningsgrad over landsgennemsnittet for så vidt angår 3G eller derover. Politikken skal opstille fælles principper for sagsbehandling af masteansøgninger, fælles principper for, hvordan teleselskaber involveres i forbindelse med kommune- og lokalplanlægning, samt fælles prisstruktur. Projektet gennemføres i første halvdel af 2015. (BMF, BKF) (Opfylder effektmålet: Øget produktivitet)
 • Vi udarbejder en “Trafik- og Mobilitetsplan 2.0″, der udvikler videre på Trafik- og Mobilitetsplanen” fra 2009 og bl.a. fokuserer på Letbanen 2.0, supercykelstier, delebilsordninger m.v. Planen vil også komme til at indeholde en fodgængerhandlingsplan og en parkeringsstrategi. Planen forventes gennemført i 2015 (Byudvikling, BKF) (Opfylder effektmålene: Odense har et sammenhængende trafiksystem med fokus på bæredygtige transportformer, Odense skal have et effektivt transportsystem, Den kollektive trafik skal styrkes)

 • Med strategien for Smart City vil vi udvikle nye forretningsområder. Kommunen kan ikke gøre det alene, og vi inviterer derfor til samarbejder, partnerskaber og fællesskaber mellem myndigheder, virksomheder, uddannelsesinstitutioner, forsyningsselskaber, organisationer og borgere. Fokus skaber effekt. I første omgang vil strategien invitere til at skabe nye grænsebrydende og billigere løsninger inden for trafik, mobilitet, energiforbrug, vandforbrug og affaldsløsninger. Fokusområderne vil løbende blive justeret i forhold til byens udvikling og udfordringer. Strategien forventes vedtaget i 2015 (Politik og Strategi, BKF) (Opfylder effektmålet: Odense skal have et effektivt transportsystem)

Fortsæt til næste afsnit