Menu Download Kolofon

PLANSTRATEGI 2015

Udgivet af Odense Kommune, april 2015
Layout og web: Stupid Studio

ILLUSTRATIONER OG FOTOS

Odense Kommune, Stupid Studio, Hans Kristian Hannibal-Bach, Kirstine Mengel, Bo Jessen, Oliver Gram og Nils Lund Pedersen.

Forhøring og revision af Kommuneplan 2013-2025

Planstrategi 2015 er det politiske grundlag for revision af den gældende Kommuneplan 2013 – 2025, og fungerer som forhøring til det forestående arbejde med revision af kommuneplanen.

Med Kommuneplan 2013-2025 vedtog Byrådet mål og retningsliner for den fysiske planlægning, der understøtter visionen fra Planstrategi 2011: At transformere Odense fra stor dansk by til dansk storby.

Den vision og retning vil fortsat blive fulgt. Der er dog særlige områder, hvor kommuneplanen i endnu højere grad kan understøtte den igangværende udvikling og bidrage mere konkret til at svare på, hvilken storby Odense i praksis skal være.

9_kort_1

I den forgangne planperiode har der været mange ønsker om at bidrage til målsætningen om en tættere storby. Men der har også vist sig praktiske udfordringer, fordi tættere byggeri udfordrer krav til lysforhold i boliger, friarealer, parkeringspladser mv.

Der har vist sig et behov for, at kommuneplanen bliver mere præcis i sine anvisninger til, hvad der i Odense forstås som byfortætning – set i forhold til byens forskellige geografiske områder og deres potentialer. Retningslinjer, der kan sikre, at fortætning af byen sker med kvalitet og respekt for Odenses og bydelenes særlige identitet og kulturhistorie, så fortætningen bidrager til udvikling af en bæredygtig storby, som både nuværende og fremtidige borgerne har lyst til at leve i.

Ny Kommuneplan 2016-2028

I overensstemmelse med planstrategiens handlinger foretages der således en delvis revision af den gældende Kommuneplan med fokus på følgende emner:

 • Byudvikling – med særligt tema om byfortætning med kvalitet, i Odense skala og differentieret efter den geografiske kontekst og suppleret med bl.a. placering af nyt alment byggeri.
  Omdannelsesområderne, herunder Dalumvej (Dalum Papirfabrik),

  • City Campus og Odense indre Havn vil bliver vurderet i forhold til disponering af byggemuligheder, infrastruktur og friarealer.
  • Prioritering af byudviklingen vil blive tydeliggjort, her vil bl.a. indgå vurdering af eventuelt nye byomdannelsesområder inden for ca. 400 meters radius fra letbanestationerne og i Vollsmose
 • Erhverv – virksomheder med særlige beliggenhedskrav udpeges
 • Detailhandel – revision af strukturen i Odense NV
 • Mobilitet og trafik – med fokus på at udnytte trafiknettets og letbanens potentialer til at fremme bæredygtige og kombinerede transportløsninger i samspil med byudviklingen, herunder at udvikle mål for ny parkeringsstrategi, at fastlægge princip for linjeføring for letbanens etape 2, og evt. for Ring 1, samt for disponeringen af området nord for banegården i forhold til de forskellige transportformer
 • Aktualiteten af kommuneplanens vejreservationer – herunder Ring 3 vest – vil blive vurderet
 • Det åbne land – afsnittene om grøn byfortætning, grundvandsinteresserne, vådområder, store husdyrbrug og skovrejsning
 • Miljø – afsnittene om statens vandplan og vandløb, søer og kystvande
 • Kulturhistorie – bevaringsværdige bygninger

Planstrategiens bærende principper om Grøn omstilling, Samarbejde, Kvalitet, Smart City, Kritisk masse og Målbare effekter vil indgå i behandlingen af kommuneplanens revisionsemner.

De resterende afsnit i Kommuneplan 2013-2025 genvedtages. Der foretages alene ajourføring og eventuelle konsekvensrettelser på baggrund af ændret lovgivning eller overordnet planlægning.Der foreligger ikke på nuværende tidspunkt nye statslige krav og planer, som skal indarbejdes i den nye kommuneplan. Ved fremlæggelse af forslag til Kommuneplan 2016-2028 vil der blive redegjort nærmere for, hvilke afsnit i kommuneplanen der konkret er blevet ajourført.

Planlægning siden vedtagelsen af Kommuneplan 2013-2015

Siden sidste revision af kommuneplanen er der:

 • Indarbejdet et afsnit om klimatilpasning i kommuneplanen
 • Gennemført planlægning, der understøtter de store bystrategiske projekter
 • Gennemført planlægning for uddannelsesinstitutioner, erhverv, detailhandel, boliger og byliv, der understøtter kommuneplanens mål og byens transformation til bæredygtig storby

En oversigt over de enkelte kommuneplantillæg og lokalplaner, som er vedtaget i planperioden fremgår af Forudsætningsredegørelsen, der ligger som bilag til Planstrategi 2015.

Fortsæt til næste afsnit