Menu Download Kolofon

PLANSTRATEGI 2015

Udgivet af Odense Kommune, april 2015
Layout og web: Stupid Studio

ILLUSTRATIONER OG FOTOS

Odense Kommune, Stupid Studio, Hans Kristian Hannibal-Bach, Kirstine Mengel, Bo Jessen, Oliver Gram og Nils Lund Pedersen.

NY ODENSE

Fra stor dansk by
til dansk storby

Download Planstrategi 2015 som pdf

Odense er under transformation fra stor dansk by til dansk storby: Over de kommende år investeres der mere end 30 mia. kroner i strategisk byudvikling, og kranerne tårner allerede over byen fra nord til syd. Det spor fastholdes i Planstrategi 2015, hvor vi konkretiserer hvilken storby Odense skal blive til. For Odense er ikke bare en hvilken som helst dansk storby, Odense er sin egen og de ting vi er særligt dygtige til i forvejen, er noget af det, der gør Odense speciel. Planstrategien bygger derfor både på, hvad Odense er i dag, og hvad vi skal blive bedre til i fremtiden, for at skabe storbyen Odense – Ny Odense.

Odense har et stort potentiale. Som en af Danmarks fire store universitetsbyer oplever vi stor tilflytning af borgere, og vi har potentialet til at tiltrække vækstskabende og moderne videns- og produktionsvirksomheder, som i stigende grad søger mod de store byer. Men Odense er også en del af en global bykonkurrence, hvor kun de bedste byer i vores størrelse lykkes med at skabe udvikling og fremgang. I den konkurrence er vi bagud på point: Odense har høj arbejdsløshed og for få arbejdspladser, især til højtuddannede, som der er færre af i Odense, end i de øvrige danske storbyer. Konsekvensen er, at mange flytter fra Odense når de har færdiggjort deres uddannelse.

Men ikke kun jobskabelsen er en udfordring. Der er flere uddannelsessøgende 17-24-årige end jobsøgende 25-39-årige, der fraflytter Odense, og København er den helt store aftager af disse. Det peger på at stadigt flere, og især de unge, efterspørger den tætte storbys liv og muligheder. At der er interesse for at bo i den tætte by, afspejles også i en nylig undersøgelse blandt alle Odenses studerende på ungdomsuddannelser og videregående uddannelser. Næsten 55 % af de der svarer, siger, at de forestiller sig at bo i eller nær bymidten efter deres uddannelse, mens kun 30 % svarer ”i en forstad” eller ”på landet”. De centrale bykvarterers attraktivitet afspejles også gennem stigende boligpriser, kortere liggetider og i investorernes stadig større interesse i at investere i bymidten. Det viser, at vores mål om at skabe en storby er den rigtige vej at gå.

Men hvad er det så for en storby
Odense skal blive til?
Storbyen Odense skal være levende, mangfoldig og oplevelsesrig. Derfor fortætter vi byen indefra og ud, så vi kommer til at bo tættere i bymidten og de bynære kvarterer

Derved sikrer vi, at alle odenseanere får storbyens pulserende liv og mangfoldighed inden for rækkevidde. En større befolkningstæthed skaber grundlag for et frodigt by-, kultur-, restaurations- og butiksliv, fordi kundegrundlaget stiger og der bliver flere mennesker på gaderne. Først former vi byen og så former byen os til at efterspørge mere byliv. Samtidig vil vi sørge for, at vi ikke udvikler storbyen på bekostning af gode boligforhold: I kommuneplanen udarbejder vi derfor retningslinjer for kvaliteten i den tætte by. På den måde sikrer vi, at de nye boliger i den tætte by også er attraktive på lang sigt.

Den tætte storby er også en konkurrencedygtig by, som skaber mulighed for kreativitet, dynamik, innovation og udveksling af ideer. Det giver iværksættere og virksomheder bedre vilkår for at skabe jobs og udvikling, som er afgørende for, at Odense kan varetage rollen som vækstmotor for Fyn, for Region Syddanmark og for hele Danmark. Vi vil udnytte de mere end 150 forskellige nationaliteter vi har i Odense til at styrke Odenses internationale profil, for vi ved, at byer, der prioriterer mangfoldighed og tolerance er mere innovative, dynamiske og oplevelsesrige, og har lettere ved at tiltrække og fastholde internationale virksomheder og specialiseret udenlandsk arbejdskraft. Vi vil også udnytte, at vi har en række særlige erhvervsmæssige styrkepositioner og potentialer på områder, som for eksempel robot- og velfærdsteknologi. Dem vil vi udvikle gennem vækstpartnerskaber og investering i vores talenter og iværksættere – i byens unge. Derfor har vi særligt fokus på de unges efterspørgsel i storbyen Odense, fordi det er med til at tiltrække og fastholde de unge talenter, der er det vigtigste parameter for økonomisk vækst.

Vores mål om at skabe en levende, tæt by i vækst, betyder ikke, at vi vil gå på kompromis med Odenses eksisterende kvaliteter

I storbyen Odense skal naturens ro og rekreative muligheder altid være inden for rækkevidde. Vi vil gøre Odense til Danmarks grønneste storby ved at styrke de grøn-blå forbindelser mellem bymidten og det åbne land, ved at forøge vores naturareal med 60 % frem mod 2020 og ved at tænke det grønne ind i fortætningen af byen. En tæt by og en grøn by kan understøtte hinanden, for en tættere by er også en mere bæredygtig by, der mindsker vores energiforbrug, friholder de grønne arealer for byggeri, og sikrer grundlaget for den kollektive trafik, og for fodgængere og cyklister fordi afstandene bliver kortere.

De stærke bydelsidentiteter og lokalsamfund, der kendetegner Odense i dag, er en af Odenses største styrker. Derfor vil vi videreudvikle Odenses velfungerende forstæder med hver deres særegne identiteter, ved at gøre lokalsamfundene mere selvbærende, og give beboerne større indflydelse på udviklingen af deres lokalområde.

Storbyen Odense udgøres af hele byen og alle bydele kan bidrage med noget. Det stiller særligt store krav til vores infrastruktur og mobilitet, der skal binde storbyen Odense sammen. Derfor investerer vi i at skabe en mere effektiv, sund og bæredygtig mobilitet, i form af letbanen og ved at sætte fornyet fokus på cyklister og fodgængere gennem nye handlingsplaner. Der vil fortsat være plads til bilen i storbyen Odense, men vi arbejder især for at skabe bedre vilkår for den kollektive trafik og de bløde trafikanter.

I storbyen Odense er der plads til at have fart på, og rum til at have hovedet med. Det er en storby i menneskelig skala, som er til at overskue, men som samtidig giver dig lyst til at fare vild.

Vi ved, at vores beslutninger kan give udfordringer, men det er udfordringer, vi er parate til at løse. For i Odense er vi ikke bange for at udfordre vanetænkningen. Vi har før sejret på trods, og i dag er der atter behov for, at vi skaber forandring gennem handling: Vi skal arbejde hårdt for at styrke troen på byens fremtid.

Transformationen fra stor dansk by til dansk storby handler derfor ikke bare om den fysiske udvikling af byen, men i lige så høj grad om den mentale udvikling. Om at genvinde stoltheden, og om at styrke troen på, at det kan betale sig at investere tid og penge i Odense. Små tegn peger på, at transformationen allerede er begyndt at virke: Undersøgelser viser, at mange Odenseanere mener, at byen er inde i en positiv udvikling og er stolte af at bo i Odense. I kommunen kan vi mærke en stor energi og lyst til at bidrage til byens udvikling, og også uden for kommunen peger en stigende investorinteresse på, at flere tror på Odenses fremtid. Tror på et nyt Odense.

Vi ved at transformationen kræver nye vaner. Vi skal alle omstille os til en ny virkelighed. En ny virkelighed som alle odenseanere og alle odenseanske bydele skal være en del af. For det er hele Odense, der er en del af transformationen. Og vi kan som kommune ikke løfte udviklingen alene. Vi skaber fremtidens fysiske rammer i samråd med borgere, virksomheder, organisationer, foreninger og frivillige. For det er jer, der skal fylde rammerne med liv i fremtidens storby Odense.

Med venlig hilsen,
Odense Byråd

 

 

Fortsæt til næste afsnit