Menu Download Kolofon

PLANSTRATEGI 2015

Udgivet af Odense Kommune, april 2015
Layout og web: Stupid Studio

ILLUSTRATIONER OG FOTOS

Odense Kommune, Stupid Studio, Hans Kristian Hannibal-Bach, Kirstine Mengel, Bo Jessen, Oliver Gram og Nils Lund Pedersen.

Høring af Planstrategi 2015

Planstrategi 2015 er i offentlig høring fra den 20. april til den 15. juni 2015.

Du kan orientere dig i planstrategien på http://planstrategi2015.odense.dk og afgive kommentarer til den politiske og strategiske retning i strategien eller høringssvar til revision af og forhøring til kommuneplanen, på Odense Kommunes høringsportal: www.odense.dk/hoering

Dine kommentarer skal være afgivet senest den 15. juni 2015.

I høringsperioden vil du kunne se Planstrategi 2015 forskellige steder i bybilledet, ligesom du løbende kan følge med via de sociale medier på Facebook.com/MitAftryk og Instagram: #MitAftryk eller i Odense Kommunes nyhedsbrev, som du tilmelder dig på www.odense.dk/storby

Du kan også møde planstrategien på årets Havnekulturfestival d. 30. og 31. maj. Vi afholder et arrangement for byens borgere for at styrke lokaldemokratiet og dialogen omkring Odenses udvikling med planstrategien som overlægger. Følg med i nyhedsbrevet og på Facebook.com/MitAftryk, hvor der følger mere information, når datoen nærmer sig.

Begge dage kan du besøge en udstilling i lokaler ud til havnepladsen, hvor du kan orientere dig om indholdet i planstrategien og få en snak med vores planstrategiske medarbejdere. Udstillingen vil være bemandet weekenden igennem.

Fravalg af miljøvurdering af Planstrategi 2015

I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer, lovbekendtgørelse nr. 939 af 03/07/2013 har Odense Kommune screenet forslag til Planstrategi 2015 i forhold til en vurdering af, om strategien skal miljøvurderes. Screeningen er foretaget på baggrund af lovbekendtgørelsens bilag 2.

Odense Kommune har på baggrund heraf vurderet, at planstrategien ikke skal miljøvurderes. Planstrategien vil med sit overordnede og strategiske sigte ikke fastlægge bindende rammer for fremtidige anlægstilladelser. Dette vil ske efterfølgende gennem udarbejdelse af kommune- og lokalplanlægning, der konkretiserer strategiens indhold.

Klagevejledning

Fravalg af miljøvurdering af Planstrategi 2015 kan påklages for så vidt angår retlige spørgsmål. Eventuel klage skal senest 4 uger efter planstrategiens offentliggørelse, dvs. senest den 18. maj 2015, sendes til Natur- og Miljøklagenævnet via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Det koster et gebyr på 500 kr. at klage.

Fritagelse for at bruge Klageportalen skal sendes med en begrundet anmodning til kommunen. Kommunen videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen imødekommes.

Man kan læse mere om klagemuligheder på http://nmkn.dk/klage/

Med venlig hilsen
Odense Byråd